Muzej nad mestom: zaključno poročilo

Zaključno poročilo natečaja Muzej nad mestom →

Namen natečaja je pridobiti najbolj inovativne in smiselne rešitve za prenovo podstrehe v funkcionalen »Projektni prostor«. To pomeni, da je treba ustrezno premisliti: funkcionalnost (kakovostna rešitev za konkretno lokacijo, možnost raznolike uporabe), energetsko učinkovitost (tako da se zagotovi vzdržna raba energije) in estetsko ustreznost (oblikovanje interierja, naravna osvetlitev, rešitve, skladne z načeli varovanja kulturne dediščine). Zunanjega gabarita objekta se ne sme spreminjati.

Merila za ocenjevanje

 • izvirnost funkcionalne zasnove
 • arhitekturna odličnost
 • konceptualna izvirnost
 • naravna osvetljenost z uporabo rešitev VELUX
 • trajnostni vidiki
 • izvedljivost rešitve

Komisija

 • Mika Cimolini, u. d. i. a., MArchBI
 • Miloš Kosec, ma. arch. (Outsider)
 • Domen Pogorevc, u. d. i. a. (VELUX)
 • Matevž Čelik, u. d. i. a. (MAO)
 • Matevž Granda, u. d. i. a. (Outsider)

Roki

 • 7. 7. 2017: pričetek natečaja: razpis na www.outsider.si
  6. 11. 2017: rok za oddajo natečajnih predlogov
  2. 12. 2017: javna razglasitev nagrajencev
  december 2017: objava zmagovalnih rešitev v reviji Outsider #12

Nagradni sklad

 • 1. nagrada: 1.500,00 €
 • 2. nagrada: 800,00 €
 • 3. nagrada: 500,00 €
 • 3 x priznanje: 200,00 €
 • 10 x naročnina na revijo Outsider
 • Vse nagrade so v bruto bruto vrednostih. Natečaj je namenjen arhitektom, inženirjem gradbeništva in oblikovalcem. Sodelujejo lahko tudi študenti.

Namen in predmet natečaja

 • Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je slovenska nacionalna institucija, ki deluje na področju arhitekture, oblikovanja in fotografije. MAO se že vrsto let sooča z velikimi prostorskimi omejitvami. V podporo programu muzeja so začeli uporabljati tudi povsem neizkoriščeno podstreho muzeja, ki so jo poimenovali Projektni prostor. Ta je namenjen predstavljanju posameznikov in ustanov, koprodukcijskim projektom v nastajanju, eksperimentom in raziskavam s področja arhitekture, oblikovanja in fotografije. V tem delu podstrešja želijo poleg razstavnega prostora omogočiti tudi fleksibilne raziskovalne in projektne prostore, bivalne prostore oziroma rezidenčne prostore za bivanje, izmenjavo in delo ustvarjalcev s področij dela muzeja. Predmet natečaja je tudi ureditev obstoječega dostopnega stopnišča do podstrešja.

Programska naloga

 • Prilagodljiv prostor za razstave in delavnice: 280 m2. Razstavni prostor naj omogoča postavitev različnih tipov razstav in različne poti obiskovalcev.
 • Coworking pisarna, oceanski tloris, 100 m2. Projektni prostor bo namenjen skupnemu delu kuratorjev, ustvarjalcev ali udeležencev različnih delavnic. Prostor naj bo čim bolj fleksibilen in naj omogoča delo v manjših ali večjih skupinah ter povezovanje z razstavnim prostorom (maksimalna zmogljivost do 50 ljudi).
 • Čajna kuhinja in soba za sestanke, 20 m2Sanitarije, M+Ž, 6 m2: za potrebe obiskovalcev razstavnih in projektnih prostorov naj bodo predvidene skupne sanitarije.
 • Rezidenčna ateljeja bosta namenjena bivanju in ustvarjanju gostujočih arhitektov in umetnikov. Predvidena naj bosta v površini po 40 m2. Vsak atelje mora imeti kopalnico, čajno kuhinjo in bivalno-delovni prostor.

Grafične podloge

Prijava na natečaj in ogled lokacije

 • Za prijavo pišite na: natecaj@outsider.si. Vodeni ogled lokacije bo organiziran 7.9.2017 ob 10.00. Vašo udeležbo potrdite na mail: natecaj@outsider.si. Prijave na natečaj so mogoče do roka za oddajo natečajnih predlogov, torej do 6.11.2017.
 • Individualni ogledi so mogoči tudi v odpiralnem času MAO oz. po predhodnem dogovoru tudi zunaj odpiralnega časa. Kontaktni podatki: nikola.pongrac@mao.si, M: +386 (0)40 127 129.

Oblika natečajnih del

 • MAPA: Natečajna dela oddajte v tiskani mapi formata A3, ki naj vsebuje tekstualni in grafični del.
 • CD: Celotno mapo oddajte tudi v PDF-obliki, poleg tega še povzetek natečajnega predloga (bistvene risbe, grafike in opisi po presoji natečajnika) v PDF-obliki – na dveh straneh formata 19 x 26 cm, pokončno (format revije Outsider) – ter plakat dimenzij 100 cm x 200 cm (pokončno) v PDF-obliki.
 • KONTAKT: V kuverti naj bodo priloženi kontaktni podatki, prek katerih lahko nagovorimo natečajnike o poteku izbora. Kontaktni podatki naj ne izdajajo imen avtorjev.
 • ŠIFRA: Vsak kos natečajnega dela (MAPA, CD, KONTAKT) naj bo označen z isto šifro, sestavljeno iz 6-mestne kombinacije latinskih črk in arabskih številk.

Vsebina natečajnih del

 • Natečajna dela naj vključujejo tekstualni del in grafični del.
 • Tekstualni del: opis natečajnega predloga v obsegu največ 5.000 znakov (brez presledkov).
 • Grafični del: tloris mansarde (1 : 100), dva tipična prereza (1 : 100), sheme (funkcionalnost, raba energije, oblikovanje fasade itd.), 3D-prikazi (vsaj trije različni pogledi).
 • Posebni pogoj: v natečajni rešitvi je treba predvideti izdelke podjetja VELUX in njihovo smiselno uporabo prikazati v grafičnem delu elaborata. Elaborat mora vsebovati tudi analizo osvetlitve s programom Daylight Visualizer (http://www.velux.com/article/2016/daylight-visualizer; program je brezplačen).

Oddaja natečajnih del

 • Natečajna dela morajo prispeti do 6. 11. 2017 na naslov: Z. O. P., Ulica aktivistov 6, 1000 Ljubljana. V primeru oddaje po pošti se upošteva datum oddaje na pošti.

Splošni pogoji

 • Z oddajo natečajnega elaborata natečajniki privolijo v pogoje natečaja, v javno predstavitev in publiciranje natečajnih del (na razstavi, na spletni strani ter v strokovnih in drugih medijih) ter v objavo imen članov avtorske skupine.
 • Natečajnik in naročnik se dogovorita, da natečajnik za čas, ki je običajen za predmetno avtorsko delo, na naročnika za enkratno uporabo prenese izključno materialno avtorsko pravico reproduciranja skupnega avtorskega dela, avtor pa zadrži moralne avtorske pravice.

 • Grad Fužine je zavarovan kot spomenik lokalnega pomena. V skladu s tem naj natečajniki upoštevajo splošne varstvene usmeritve za nepremično dediščino. Varuje naj se njegova tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradiva (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli), funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), celovitost dediščine v prostoru in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Vprašanja/Odgovori:

 • Pišite nam na naslov natecaj@outsider.si in v najkrajšem možnem času bomo objavili odgovore na spletni strani.

Partner natečaja:

Muzej nad mestom: 1. nagrada

Muzej nad mestom: Nagrada zunaj konkurence

Muzej nad mestom: priznanje 01

Muzej nad mestom: priznanje 02

Muzej nad mestom: priznanje 03


Dosedanji natečaji:

Natečaj Slovenska hiša za 21. stoletje

NAROČI→

Deli objavo: