01_bVuCtq
Competition Floating Pavilion: First Place

PIN Number | Številka PIN: bVuCtq
Author | Avtor: Federico Fiorino

→ Posters | Plakati

 

Jury’s assessment

Responding wittily to the competition brief, the proposal with the code bVuCtq was unanimously proclaimed the winner by the jury.

The pavilion consists of two parts: a floating wooden platform and a floating canvas stretched by a helium balloon. Smaller platforms of different heights are loaded on the supporting wooden platform, which responds to the program and the context, thus forming a varied topography. A poetic tension between the two materials—the helium balloon and the canvas—can be felt in the structural design of the roof. Both materials only make sense when acting together and are therefore interdependent. This simple but extremely well-thought-out construction design of the roof is thus the central conceptual narrative, giving the pavilion an extra dimension and thus granting it the status of a central marker in space.

The roof solution is at once intelligent and humorous, as the inflatable helium balloon with canvas allows it to exceed the height limit of 4 m. The proposal thus circumvents the rules without actually violating them. The project is comprehensive and well thought out in other respects as well: the positions and heights of the platforms allow performances towards the embankment on the north side, while on the south side of the pavilion a platform lowered by one height forms a bench, from which the river can be observed.

The design of the pavilion also very subtly addresses the motif of the fence, not introducing additional architectural elements, but achieving safety through the architectural articulation of the perimeter itself. Once more the consistency and integrity of the architectural design can be perceived in the specific triangular shapes of the perimeter, as the trimmed edges open views towards the river at key points.

 

Utemeljitev žirije

Žirija je za zmagovalca soglasno izbrala elaborat s šifro bVuCtq, ki na natečajna izhodišča odgovarja na duhovit in enostaven način.

Paviljon je sestavljen iz dveh delov: plavajoče lesene platforme in lebdečega platna, ki ga napenja helijev balon. Na podporno leseno platformo se nalagajo manjše platforme različnih višin, ki se odzivajo na program in kontekst ter tako tvorijo razgibano topografijo. V konstrukcijski zasnovi strehe je mogoče začutiti poetično tenzijo med obema materialoma – helijevim balonom in platnom. Oba materiala imata namreč smisel izključno, če nastopata hkrati, in sta zato popolnoma odvisna drug od drugega. Enostavna, a skrajno premišljena konstrukcijska zasnova strehe je tako osrednji konceptualni narativ, ki paviljonu daje presežno dimenzijo in mu posledično dodeli status osrednjega označevalca prostora.

Rešitev strehe je inteligentno-humorna, saj napihljiv helijev balon s platnom omogoča preseči višinsko omejitev 4 m. Predlog tako zaobide pravila, ne da bi jih dejansko prekršil. Projekt je celovit in dobro premišljen tudi v drugih aspektih: pozicije in višine platform omogočajo nastope in predstave proti nabrežju na severni strani, medtem ko za eno višino spuščena platforma na južni strani paviljona tvori klop, s katere je mogoče opazovati reko.

Paviljon zelo subtilno naslavlja tudi motiv ograje, pri čemer ne vpeljuje dodatnih arhitekturnih elementov, pač pa varnost doseže s sámo arhitekturno artikulacijo oboda. V specifični trikotni obliki oboda je ponovno mogoče zaznati konsekventnost in celovitost arhitekturne zasnove, saj prirezani robovi na ključnih točkah odpirajo poglede proti reki.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki