bienale-poziv-finalna
»Laboratorij prihodnosti« – Odprti poziv za slovenski paviljon na 18. arhitekturnem bienalu v Benetkah

Objavljamo poziv k predložitvi predlogov za predstavitev v slovenskem paviljonu na 18. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia 2023.

 

1. UVOD

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) z odprtim pozivom vabi zainteresirane k oddaji predlogov za predstavitev v slovenskem paviljonu na 18. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia.

Namen poziva je izbrati projekt in projektno skupino, ki bo zasnovala, oblikovala, izvedla in predstavljala slovenski paviljon na 18. mednarodni razstavi arhitekture. K sodelovanju so vabljeni arhitekti, krajinski arhitekti, urbanisti, oblikovalci, umetniki, kustosi, raziskovalci in drugi posamezniki (pa tudi organizacije) različnih izobrazb oziroma profilov, aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in drugih disciplin, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi vsebin paviljona.

Slovenska predstavitev na bienalu naj prispeva k sodobni mednarodni razpravi o arhitekturi in naj trenutno arhitekturno situacijo v Sloveniji poveže z mednarodnim diskurzom. Koncept predstavitve v paviljonu naj izhaja iz aktualnih vprašanj in razprav o sodobni arhitekturi in družbi.

Mednarodna razstava arhitekture La Biennale di Venezia je najprestižnejša svetovna predstavitev arhitekture. Njen namen je predstaviti čim bolj celovit pregled idej, tem in projektov, ki obravnavajo razvoj in možne prihodnosti arhitekture in načrtovanja mest v odnosu do spreminjajoče se družbene situacije. Bienale je edinstvena priložnost za mednarodno povezovanje, saj združuje najprodornejše arhitekte, kustose in druge ustvarjalce z vsega sveta. S sodelovanjem na bienalu sta izbranim avtorjem in njihovemu projektu omogočeni mednarodna vidnost in strokovna izmenjava, ki odpirata vrata novim priložnostim.

Slovenski paviljon na 18. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia bo v razstavnem prostoru Arsenala odprt od 20. maja do 26. novembra 2023.

Za predstavitev Slovenije na omenjeni mednarodni razstavi arhitekture je bil na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo Republike Slovenije kot delegirana ustanova imenovan Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Za komisarko Republike Slovenije je bila imenovana Maja Vardjan.

 

2. TEMA BIENALA IN IZHODIŠČA ZA SLOVENSKI PAVILJON

Kustosinja 18. mednarodne arhitekturne razstave je arhitektka, pedagoginja in pisateljica Lesley Lokko, ki je osrednjo temo bienala opredelila z naslovom Laboratorij prihodnosti (The Laboratory of the Future). V svoji izjavi je izpostavila nestabilnost današnjega sveta, v katerem se »vsak dan pojavljajo nove napetosti med narodi, sosedi, domačini in prišleki; med nami in našimi ‘Drugimi’, med nami in našim okoljem«. Potencial arhitekture bolj kot v stavbah, oblikah, materialih in strukturah vidi v njeni zmožnosti spreminjanja našega pogleda na svet ter v uresničevanju vizij sodobne, raznolike in inkluzivne družbe.

Tematsko izhodišče slovenskega paviljona v Benetkah je obravnava različnih svetov in izzivov današnjega časa znotraj razširjenega polja arhitekture, podobno kot Lesley Lokko izpostavlja proces dekolonializacije in nujnost zmanjšanja ogljičnega odtisa. Bienale je zamišljen kot laboratorij prihodnosti, pri čemer kustosinja idejo laboratorija, ki ga običajno razumemo kot prostor znanstvenih raziskovanj, povezuje z analizo pojma »delavnica« sociologa Richarda Sennetta, ki ta pojem razširja na skupna prizadevanja, ki ohranjajo družbo.

V času, ko si družbene, gospodarske, ekološke in zdravstvene krize sledijo vedno bolj pogosto in vedno bolj intenzivno, je nujno spodbujanje novih oblik sodelovanja ter izmenjav znanja med različnimi akterji in disciplinami. Vedno večja polarizacija družbe in ranljivost naravnega okolja tudi v Sloveniji kličeta po ustvarjanju ustreznih pogojev in prostorov za sobivanje, pri čemer je nujen premislek arhitekturnega delovanja tako v smislu mišljenja kot načrtovanja arhitekture.

Slovenski paviljon na bienalu je priložnost za razvoj in predstavitev realnih in/ali spekulativnih projektov, ki skozi obravnavo problematik današnjega časa in iskanje skupnih prihodnosti redefinirajo vlogo arhitekturne discipline v smeri bolj kritičnega, odgovornega in transformativnega načina delovanja. Koncept slovenskega paviljona naj se navezuje na temo bienala (Laboratorij prihodnosti) in naj obenem izhaja iz specifik lokalnega konteksta. 

Izjavo kustosinje Lesley Lokko si lahko preberete na spletni strani bienala.

 

3. POSTOPEK IN POGOJI ZA SODELOVANJE PRI POZIVU

Delegirana ustanova

Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Rusjanov trg 7
1000 Ljubljana
e-naslov: [email protected]

 

Postopek izbire

Izmed pravočasno oddanih in popolnih predlogov bo komisarka predlog za slovensko predstavitev na 18. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia izbrala v dvostopenjskem postopku:

 1. stopnja: pregled prispelih predlogov in ožji izbor (predvidoma 2–5 prijav),
 2. stopnja: razgovor s prijavitelji, izbranimi na prvi stopnji, in končni izbor projekta.

Komisarka si pridržuje pravico, da se po potrebi posvetuje s specializiranimi svetovalci.

 

Upravičenci

Z odzivom na poziv se udeleženci strinjajo s postopkom in pogoji poziva. K sodelovanju so vabljeni skupine in organizacije z vsaj enim članom, ki ima slovensko državljanstvo, stalno prebivališče, zaposlitev ali sedež v Sloveniji ter so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, oblikovanja, prostorskih politik, kuriranja, strateškega načrtovanja in raziskav na navedenih področjih. Če je prijavitelj skupina, mora izbrati osebo, ki bo odgovorna za vodenje projekta in bo glavna kontaktna oseba za komuniciranje z ekipo MAO. Člani skupine morajo imeti izkušnje v organiziranju in produciranju razstav ter morajo biti sposobni razviti aktualen in relevanten arhitekturni diskurz. Mogoče so tudi prijave posameznikov. Prijavitelj je zavezan k izvedbi projekta v okviru dogovorjenega časovnega načrta in proračuna ter k sodelovanju na rednih sestankih z ekipo MAO.

 

Odgovori na vprašanja

Vprašanja v zvezi s pozivom lahko pošljete na naslov [email protected] do vključno 6. oktobra 2022. Prosimo, da kot predmet sporočila vpišete »Beneški bienale 2023«.

 

Roki in datumi
Objava poziva: 15. september 2022

Vprašanja: do 6. oktobra 2022
Rok za oddajo projektov: 13. oktober 2022 do 00:00 (CET)

Intervjuji s prijavitelji, uvrščenimi v ožji izbor: 18. oktober 2022
Odločitev o izboru predloga za predstavitev: 21. oktober 2022
Razvoj in koprodukcija paviljona (z ekipo MAO): oktober 2022–maj 2023

Postavljanje razstave v Benetkah: maj 2023
Predogled za novinarje in strokovno javnost ter odprtje slovenskega paviljona: 18. in 19. maj 2023

Zaključek razstave: 26. november 2023

Muzej za arhitekturo in oblikovanje si pridržuje pravico do sprememb rokov in datumov.

 

Naslov za oddajo predlogov

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana
(s pripisom »Beneški bienale 2023«)
ali elektronski naslov [email protected]
(predmet sporočila: »Beneški bienale 2023«)

O uspešno oddani prijavi bodo prijavitelji obveščeni s povratnico.

 

Zahtevani dokumenti

 • delovni naslov predlagane razstave
 • kontaktni podatki vodje projekta
 • povzetek z opisom koncepta projekta (največ 250 znakov s presledki)
 • opis teme in koncepta razstave (največ 3500 znakov s presledki)
 • ilustracija koncepta (skica, risba, kolaž itd.), ki prikazuje potenciale predloga razstave (do 3 x A4)
 • okviren finančni razrez projekta, ki naj vključuje oceno honorarjev avtorjev, produkcijske stroške razstave in stroške priprave tiskovin
 • ime/imena avtorja/avtorjev z opisom njegove/njihove vloge v projektu
 • kratki življenjepisi predlaganih avtorjev in drugih sodelavcev (za vsakega največ 1000 znakov s presledki)
 • predstavitev največ 5 referenčnih del predlaganih avtorjev (do 5 x A4)

Vsi predlogi naj bodo oddani na formatu A4.

 

Kriteriji za izbor 

 • izvirnost in aktualnost predlagane teme in koncepta
 • jasnost in celovitost projekta
 • relevantnost teme za sodobni mednarodni arhitekturni diskurz
 • odraz slovenske arhitekturne produkcije oz. trenutne arhitekturne in družbene realnosti v Sloveniji
 • vključitev trajnostnih praks v proces razvoja projekta in zasnovo razstavne konstrukcije
 • referenčnost in izkušenost prijavitelja
 • časovna izvedljivost projekta in skladnost s proračunom

 

Proračun za izvedbo paviljona

Zaželeno je, da prijavitelji predlogu predložijo okviren finančni razrez projekta, ki naj vključuje oceno honorarjev avtorjev, produkcijske stroške razstave in stroške priprave tiskovin. Proračun za izvedbo predstavitve Slovenije na bienalu je določen na podlagi preteklih predstavitev in znaša 70.000 EUR (bruto – z vsemi dajatvami). V proračun so vključeni honorarji avtorjev s potnimi stroški, stroški produkcije, postavitve in podiranja razstave, stroški za transport konstrukcije ter stroški priprave digitalnih in tiskanih publikacij (vključno s katalogom), potrebnih za izvedbo projekta. Za vsa sredstva, ki presegajo produkcijski proračun, so odgovorni izbrani udeleženci. Po potrebi se proračun lahko poveča s sponzorskimi sredstvi, pri čemer je pričakovano, da izbrani udeleženci pri iskanju komercialnih sponzorjev in partnerjev aktivno sodelujejo z ekipo MAO.

Poleg produkcijskih sredstev MAO zagotavlja najem prostora v Arsenalu, organizacijsko, logistično in komunikacijsko vodenje predstavitve ter vzdrževanje paviljona v času trajanja bienala. MAO si pridržuje pravico do spremembe proračuna glede na višino sredstev, ki bodo za leto 2023 zagotovljena z odločbo Ministrstva za kulturo.

 

Obvestilo o izboru

Vsi predlagatelji bodo ob zaključku postopka pisno obveščeni o izboru. Odločitev o izboru je dokončna.

 

Izvedba

Predlagatelji izbranega projekta so ga dolžni izvesti v sodelovanju s komisarko in njenim asistentom, ki potrjujeta faze razvoja in izvedbe projekta. Podrobne vloge, pravice in odgovornosti bodo glede na izbrani projekt opredeljene v sporazumu, ki bo pripravljen v enem mesecu po objavi izbrane skupine.

 

Jezik

Uradni jezik poziva k sodelovanju za izbor projekta za slovenski paviljon na 18. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia je slovenski. Vse tiskano in digitalno gradivo (katalog, zloženke, spremna besedila na razstavi) mora biti v slovenščini in angleščini.

 

Program MAO in slovensko predstavitev v Benetkah financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Mailchimp brez napisa

Povezani članki