Sadar+Vuga-Prostorski aspekt EPK25 GO-0-1
Sadar + Vuga: prostorski aspekt EPK GO! 2025

Kot je znano, bo čez dobro leto Nova Gorica skupaj z Gorico na drugi strani meje prejela naziv Evropska prestolnica kulture pod naslovom GO! 2025 in geslom Go! Borderless. V seriji prispevkov Nova Gorica 2025 že več kot eno leto kritično spremljamo priprave na EPK s poudarkom na prostorskem aspektu dogodka. V svojem zadnjem prispevku urednica serije Eva Sušnik analizira ‚decrescendo‘ idejnih rešitev za izbrano osrednje prizorišče EPK na Trgu Evrope, na tem mestu pa na kratko predstavljamo razvojno strategijo, ki so jo za Mestno občino Nova Gorica razvili v arhitekturnem biroju Sadar + Vuga.

Natečaj iz leta 2020

V sklopu skupne prijave obeh Goric na razpis za EPK je bil izveden mednarodni arhitekturni natečaj za ureditev Trga Evrope (Piazza Transalpina), ki leži ob avstro-ogrski železniški postaji na meji z Italijo, in umestitev Epicentra, središča dogajanja programa evropske prestolnice kulture. Zmagala je atraktivna rešitev italijanskega studia Baglivo Negrini z zasnovo premičnega, deloma vkopanega objekta pod trgom, za katero pa se je kasneje izkazalo, da ne bo izvedljiva.

Trg Evrope – od mednarodnega natečaja do novega tlakovanja

Tretjo nagrado na natečaju so prejeli arhitekti slovenskega biroja Sadar + Vuga (S+V), avtorji več realiziranih projektov v Novi Gorici. Njihova zasnova je predvidela tlakovanje v barvah zastav obeh držav in umestitev Epicentra v prenovljeno stavbo železniške postaje.

Razvojna strategija

Sadar + Vuga svoj koncept natečajnega predloga za Trg Evrope opišejo kot »trajnostni pristop prenove in vitalizacije obstoječega tkiva«. Ta pristop je po njihovih besedah prepričal Mestno občino Nova Gorica (MONG), da jim je aprila 2021 naročila pripravo strategije za prostorski razvoj območja ob meji.

Kako lahko EPK vpliva na prostorski razvoj mesta? To je temeljno vprašanje, na katerega so iskali odgovor v razvoju strategije t. i. ‚prostorskega aspekta EPK‘.

K nalogi so pristopili z metodo delavnic, v okviru katerih so se v živo srečali glavni akterji na območju, ki po besedah S+V pred tem niso sprejemali skupnih odločitev: MONG, Zavod EPK GO! 2025, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), Slovenske železnice, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS), Univerza Nova Gorica (UNG) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Biro Sadar + Vuga je v usmerjeni razpravi nastopal kot moderator, ki usklajuje različne interese deležnikov, ta proces pa »postopoma gradi odprt in fleksibilen scenarij«.

V začetku je bil zastavljen skupni cilj: prostor ob železniški postaji naj se za potrebe EPK razvije v živahen osrednji javni prostor na stičišču obeh mest, ki svoj pomen ohrani in se razvija tudi po letu 2025. To območje naj se v skladu s tem ciljem »vsebinsko bogati navznoter, ponovno uporabi infrastrukturne površine opuščenih tirov in servisnih objektov železniške postaje, hibridizira dejavnosti in naseljuje nove vsebine: kulturo, znanost, tehnologijo, umetnost, izobraževanje, nove oblike mobilnosti,« razložijo v S+V.

V drugi seriji delavnic, izpeljani februarja 2022, so razvojno strategijo razširili na celotno obmejno območje med mestoma Nova Gorica in Gorica, na liniji od skupnega zelenega območja med Goriškim gradom in Kostanjevico z vilo Rafut na jugu do mejnega prehoda Solkan na severu.

Širše območje razvojne strategije

 

Kot pravijo v S+V, je bil cilj delavnic »trajnostno urejanje prostora in koncept, da EPK ne bo za seboj pustil zgolj najbolj običajnega prostorskega odgovora na programske potrebe kulturne prestolnice (ki bi v primeru kandidature obeh Goric pomenila novo hišo na mejnem območju obeh mest), ampak bodo odgovorile z vizijo Nove Gorice do leta 2025 in po njem. Vizijo urbanega razvoja Nove Gorice vnaprej definirajo kot gibljiv instrument brez končnega stanja, spekulativen, prilagodljiv in dinamičen, določen z naborom pravil in alternativnimi scenariji, ki ga strokovno precizno opredeli skovanka nedokončni plan ali non-solution plan

 

EPK distrikt

Rezultat procesa je razvojna strategija, ki prepoznava železniško postajo z opuščenimi ranžirnimi železniškimi tiri, obstoječimi servisnimi objekti in nepozidanim zaledjem kot območje velikega potenciala za urbani razvoj obeh Goric. EPK 2025 je razumljen kot programski in časovni sprožilec – dogodek, ki lahko pomeni ključno spodbudo za ta razvoj. V skladu s tem se osrednje prizorišče s Trga Evrope razširi na obmejni pas med dvema mejnima prehodoma:  EPK distrikt.

Ožje območje EPK distrikta: okolica železniške postaje Nova Gorica (Transalpina)

 

Spodnji podrobnejši opis EPK distrikta in razvojne strategije so pripravili v arhitekturnem biroju Sadar + Vuga.

 

Sedem projektov območja EPK distrikt

Ožje območje EPK Distrikt obsega 160.000 m² površin na današnjem območju železniške postaje, kjer se bo sočasno realiziralo sedem projektov z različnimi avtorji. S+V skrbi za usklajevanje v fazi projektiranja.

POSTAJNO POSLOPJE je dominanten historični objekt leta 1906 odprte severne železniške proge Transalpina in dober predstavnik postajne arhitekture neke države in nekega časa. Danes kapacitativno presega potrebe tirnega prometa Nove Gorice in je tudi zaradi gradbenega stanja potreben prenove. Predvideno je, da bo v prihodnosti vseboval tako program Slovenskih železnic, potreben za delovanje potniškega terminala, kot javni program, ki bo generiral dogajanje v tem delu mesta. Po vseh iteracijah se bo po načrtih S+V v prvi fazi prenovilo le del pritličja postajnega objekta v sprejemnico železniške postaje za potrebe potniškega terminala, medtem ko ima EPK namen uporabljati preostanek pritličja (za sprejemno pisarno, blagajno za prireditve, trgovino, prostor za obiskovalce) in nadstropja za vzpostavitev programov, vezanih na EPK in kreativne industrije. V prihodnosti naj bi se vanj umestil rektorat Univerze Nova Gorica. Rok za prvo fazo prenove je september 2024.

TRG EVROPE, pripadajoč železniški postaji, postane osrednje prizorišče distrikta EPK. V mnogih etapah usklajevanja se novogradnja objekta EPICenter na Trgu Evrope, pridobljena z natečajem, v celoti opusti. Prenova predvideva novo poenoteno tlakovanje celotnega območja, tako na slovenski kot na italijanski strani, hkrati pa ohranja obstoječi mozaik kot centralno točko trga. Oblikovni predlog tlakovanja arhitektov Ravnikar Potokar se likovno izrazi kot prežemanje dveh glavnih prvin prostora: urbane v smeri vzhod – zahod in zelene v smeri sever – jug. Izvedba je načrtovana do konca leta 2024.

KOLODVORSKA CESTA poteka vzdolž železniških tirov na njihovi zahodni strani. Skupaj s peš in kolesarsko potjo bo oblikovala izrazito vzdolžno, umirjeno, komunikacijsko in prostočasno strukturo, položeno v zeleni pas povezovalne poteze širšega zelenega sistema na meji obeh mest, ki se osredotoča predvsem na obnovo in ponovno uporabo obstoječih objektov Slovenskih železnic. Urbana krajinska regeneracija zajema mejni pas ‚od carinarnice do carinarnice‘, od nekdanjega mejnega prehoda na Erjavčevi/Škabrijelovi ulici (Via San Gabriele), vzdolž meje vse do zaključka Kolodvorske poti severno na nekdanjem solkanskem mejnem prehodu. Vzdolžni prostor kljub ‚čezmejni‘ legi in lastniški razdrobljenosti (MONG in DRSI) dobi značaj enotne, zelene mestne krajine novega sožitja. S poudarkom na kulturnih, umetniških in prostočasnih dejavnostih bo somestju zagotavljal komplementarno in dinamično družbeno prizorišče. V dolgoročni viziji prenove območja se predvideva ukinitev motornega prometa z izjemo intervencijskega dostopa po Kolodvorski poti.

EPICENTER: RAZ-SKLADIŠČE obsega 2000 m² površin obstoječega skladišča tovornega prometa ob tirnih napravah severno od postajne stavbe, ki se po projektni nalogi celovito prenovi (rekonstrukcija in sprememba namembnosti) v kulturno-izobraževalni Epicenter. V delu stavbe bo urejen enoprostorni galerijski del po zgledu beneškega Arsenala, na preostalem delu je predvidena pisarniška in servisna medetaža. Zunanje površine so obravnavane kot ploščad za izvedbo programov in parkirišče, revitalizira se zelene površine. V objektu bo nov razstavni prostor fizične in virtualne razstave EPIC in multifunkcionalno prizorišče dogodkov, galerijska trgovina, recepcija, pomožni prostori. Po letu ‘25 naj bi večji del objekta uporabljala UNG.

SUPER OSMICA je dvoetažni objekt v lasti Slovenskih železnic (površina 330 m²), ki se bo po odkupu MONG preuredil v eno izmed glavnih vstopnih točk na osrednje prizorišče EPK GO! 2025. Izvedena bo rekonstrukcija in sprememba namembnosti iz poslovne v gostinsko. Razvilo se bo družabno prizorišče, kjer ljudje uživajo ob tipični lokalni hrani v tradiciji ‚osmic‘. Super osmica bo kavarnica za obiskovalce Trga Evrope, priročna restavracija za obiskovalce Raz-skladišča in vinski bar za večerne zmenke med dvema mestoma.

ŽELEZNIŠKI TIRI so v lasti države (DRSI) in v upravljanju Slovenskih železnic. Nekdaj največja tovorna železniška postaja v Sloveniji bo v prihodnosti prednostno potniška, tirni tovorni promet ostaja v NG v najmanjšem možnem obsegu. Projekt prenove predvideva drastično zožitev tirne harfe. Ob tem se sprosti obsežen vzhodni del območja v izmeri 2,2 ha. Za to območje je po številnih prostorskih in programskih preizkusih izkazala interes Univerza Nova Gorica, ki bo svoj kampus preselila v Novo Gorico in tu gradila nov fakultetni center. Prva faza projekta predvideva prenovo železniške infrastrukture, namesto obstoječih 17 tirov 6 novih (3 potniški) z novimi peroni in izvennivojskim dostopom do njih. Odstranitev ranžirnih tirov in izvedba novega podhoda je predvidena do konca leta 2024.

PODHOD VRTAČA je izvennivojski dostop do peronov potniškega prometa in hkrati pomembna nova urbana poteza, ki bo preko tirov v prečni smeri povezala središči Novo Gorico in Gorico preko Trga Evrope. Idejni projekt nadgradnje železniške infrastrukture locira mesto prehoda, število peronov in tirov. Sadar + Vuga prostorsko in programsko združi infrastrukturo podhoda z oblikovanjem javnega prostora in oblikuje dva ‚potopljena trga‘.

Na nivo podhoda se iz parterja spustimo preko spiralnih klančin, potekajočih po obodu reliefnih deformacij v obliki vrtač (kolesar), ali po stopnicah. Zatravljene in ozelenjene brežine vizualno zmanjšujejo obseg gradbenega posega, vpeljujejo element narave na ravnino podhoda (– 5 m) in se dobro vpenjajo v okoliško zeleno ureditev. Prehod pod tiri je dolg 36,6 m in širok do 8 m (3,5 m za kolesarsko pot in 4,5 m za pešce) in je naravno osvetljen preko obeh vrtač ter sredinskega svetlobnika ob dvigalu iz otočnega perona. Podhod postane pomembna urbana pridobitev in nov javni prostor stika Nove in stare Gorice. Realizacija sovpada s prenovo tirnih naprav in je predvidena konec leta 2024.

 

Udeleženci delavnic

Na delavnicah, ki so bile organizirane čezsektorsko in transnacionalno, so sodelovali predstavniki mesta in države, potencialni vlagatelji ter javni in zasebni sektor:

Mestna občina Nova Gorica (MONG) – pobudnik razvoja mesta, somestja in regije

Zavod EPK GO! 2025 – koordinator dejavnosti EPK

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) – predstavnik države in lastnik zemljišč železniške infrastrukture

Slovenske železnice (SŽ) – upravljalec železniške infrastrukture

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) – koordinator mednarodnega sodelovanja

Univerza Nova Gorica (UNG)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) – mnenjedajalec

Sadar + Vuga – urbanist, moderator, razvojni strateg

 

Povzetek razvojne strategije

Strategija je predstavljena v dokumentu Projektna naloga s prostorsko-programskimi scenariji razvoja območja železniške postaje Nova Gorica.

EPK se identificira kot programski in časovni sprožilec. Železniška postaja z opuščenimi ranžirnimi železniškimi tiri, nepozidanim zaledjem in obstoječimi servisnimi objekti pa kot prostorski potencial urbanega razvoja obeh Goric.

EPK ne bo za seboj pustil zgolj najbolj običajnega prostorskega odgovora na programske potrebe kulturne prestolnice (ki bi v primeru kandidature obeh Goric pomenila novo hišo na mejnem območju obeh mest), ampak bo odgovoril z urbanizmom, s prostorsko-programskimi scenariji razvoja Nove Gorice do leta 2025 in po njem, kot ga strokovno precizno opredeli angleška skovanka nedokončni plan ali non-solution plan.

Na območje železniške postaje in na sproščenem območju zožene tirne harfe se uvedejo nove rabe in vsebine (kulturne, znanstvene, tehnološke, umetniške, izobraževalne, mobilnostne itd.), ki jih Nova Gorica danes nima in ki lahko v medsebojni vsebinski prepletenosti z novimi kvalitetami obogatijo ne le mesto, ampak tudi širšo regijo.

Lastniško, gradbeno in prostorsko se ovrednoti stanje in potencial obstoječega stavbnega fonda ter razpoložljivega prostora in predvidi njihovo regeneracijo – rabo in vsebino – do leta 2025 in po njem; EPK prostor presnavlja, ne porablja novega.

K moderirani razpravi, usklajevanju in povezovanju se povabi širok krog akterjev in zainteresiranih deležnikov (z različnih področij in ravni odločanja, upravljanja, vlaganja, rabe itd.), ki sprejemajo skupne odločitve.

Urbani razvoj Nove Gorice je vnaprej definiran kot fleksibilen instrument brez končnega stanja, spekulativen, prilagodljiv in dinamičen, določen z naborom pravil in alternativnimi scenariji.

 

Pripravil: L. J.
Grafično gradivo: Sadar + Vuga

Serija »Nova Gorica 2025«

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki