natecaj-velika-planina-naslovna
Rezultati natečaja: Ureditev objektov na Veliki planini

Znani so rezultati natečaja za ureditev objektov na Veliki Planini. Ta predvideva  ureditev turistično-gostinskih objektov na območju spodnje in zgornje postaje nihalne žičnice ter objekta Zeleni rob. Poseg naj bi zajemal obnovo, rekonstrukcijo in novogradnjo z možnostjo predhodnih odstrnitev na treh lokacijah v dolini Kamniške Bistrice in Veliki planini. Poleg tega je bil zastavljen tudi anketni del, katerega predmet je bila ureditev vzhodnega dela območja spodnje postaje nihalke in del območja Velike planine.

Natečajna naloga je zajemala tri območja, ki so bila v ocenjevanju obravnavana ločeno.

A1 – območje spodnje postaje nihajke

1. nagrada:
Avtorji arhitekture: a2o2 arhitekti
Avtorji krajinske arhitekture: Landstudio 015

Po mnenju komisije gre za arhitekturno in krajinsko najbolj celovit pristop, ki obstoječi prostor organizira smiselno in z občutkom. Avtorji so se zavedali pomena strateške točke spodnje nihajke, kjer bi se lahko ustavila večina osebnega prometa, kar bi z dobrimi povezavami omogočilo popolno ukinitev motornega porometa globje v dolini. 

Arhitekturna zasnova stavbe sledi oblikovanju obstoječe spodnje postaje gondolske nihajke, a se od nje odmika in poudarja njene oblikovne odlike. Arhitektura Vlasta Kopača tako ostaja vidno izpostavljena in v prostoru dominantna. Enostavna linijska kompozicija ustvari in smiselno poveže ambient zunanjega prostora na zahodni strani s površinami, namenjenimi pretežno servisu in parkiriščem za zaposlene, na zahodni strani. Večji napušč na vzhodni strani deluje kot nadkrit hodnik, ki obiskovalca povabi v svoje prostore, v poletnih mesecih pa se stavba v večjem delu odpre in deluje kot streha na robu trga, kjer se lahko vzpostavi tržnica lokalnih izdelkov ali prostor za različne prireditve.

Konstrukcijska zasnova in materialnost sta v skladu s trajnostnimi načeli oblikovanja – za gradbeni material je izbran les, torej lokalno prisoten naravni material, predlagana kvadratura pa je gospodarna tako iz vidika izvedbe granje kot tudi vzdrževanja in obratovanja objekta v celotnem življenjskem ciklu.

 

 

2. nagrada: Rok Oman, Špela Videčnik, Borut Bernik, Rok Dolinšek, Andrej Gregorič, Matej Krajnc, Janez Martinčič, Marieke Van Dorpe

Priznanje: Építész Stúdió

 

A2 – območje zgornje postaje nihajke

1. nagrada: Rok Oman, Špela Videčnik, Borut Bernik, Rok Dolinšek, Andrej Gregorič, Matej Krajnc, Janez Martinčič, Marieke Van Dorpe

Na lokaciji se je prvotno nahajala vstopna postaja sedežnice Šimnovec do Zelenega roba, ki pa je bila kasneje prestavljena na višje ležeče zemljišče. S svojim predlogom so avtorji ponovno vzpostavili univerzalen dostop do sedežnice, kar je bila tudi želja investitorja. 

Predlog predvideva odstrnitev vse kasneje dodane nekvalitetne dozidave in tako opredeljuje odnos do stavbne dediščine arhitekta Vlasta Kopača. Obstoječi hibrid se razčleni na dodatne manjše objekte, v katere se umesti vse programe funkcionalnega območja zgornje postaje nihalke, med katere sodijo gostišče, reševalna postaja in prostori za zaposlene. Program dopolnijo z novo čakalnico, umeščeno med volumnoma garaže in postaje gondole. 

Nova dozidava je montažno-paviljonske tipologije, ki oblikovno vzpostavlja dialog z obstoječo arhitekturo, obenem pa razgibana oblika objektov in nivojska plastovitost njihovih volumnov navidezno zmanjšajo stavbe kompleksa in ga v odnosu do narave naredijo vizualno manj agresivnega.

 

2. nagrada:
Avtorji arhitekture: a2o2 arhitekti
Avtorji krajinske arhitekture: Landstudio 015

3. nagrada: Építész Stúdió

 

A3 – območje gostišče Zeleni rob

Enakovredna 2. nagrada:
Avtorji arhitekture: a2o2 arhitekti
Avtorji krajinske arhitekture: Landstudio 015

V projektu je komisija prepoznala občutljivost do arhitekturne dediščine in obstoječega stavbnega tkiva. Ta se med drugim kaže tudi preko zadržanih, a premišljenih posegov, ki prostora ne kvarijo z nepotrebnimi ureditvami in zasaditvami.

Teren za obstoječo Kopačevo stavbo iz leta 1957 je že izkopan in poškodovan, zato se na to območje umesti servisni volumen s kuhinjo, skladiščem in sanitarijami za obiskovalce. 

Novi objekt je v delu oblikovan kot zimski vrt in zastekljen s celostenskimi drsnimi okni, ki se v poletnih mesecih odprejo in se tako povežejo z zunanjo ureditvijo dvonivojske terase. Zasnova slednje izhaja iz topografije terena. Notranjost obstoječe stavbe ohranja ambient lesene gorske koče, ki ga poživlja odprto ognjišče ob šanku.

 

Enakovredna 2. nagrada: Rok Oman, Špela Videčnik, Borut Bernik, Rok Dolinšek, Andrej Gregorič, Matej Krajnc, Janez Martinčič, Marieke Van Dorpe

Predlog je komisijo prepričal s svežim konceptualnim pristopom in iz njega izhajajočo arhitekturno suverenostjo. 

Avtorji so ohranili manjši del osnovnega volumna obstoječega gostišča – predvsem vitalne dele konstrukcijskih sten – in ga inkorporirali v okvir novega, večjega, prečno pozicioniranega objekta. V gabaritu obstoječih sten se nahaja osrednji del gostišča, dodatne kapacitete jedilnice pa so nameščene  v razširitve osnovnega volumna, ki s transparentno fasado ponuja poglede v naravo. Nov servisni pas predstavlja na objekt prislonjena lamela na severozahodni strani, ki je deloma skrita v teren. Razširi se v letni vrt in teraso z letno kuhinjo, v volumen strme, s skodlami krite strehe pa se umesti sobe za goste.

Značilna oblika strehe in uporaba avtohtonih materialov izhaja iz razpoznavne tipologije pastriskih stanov Velike planine, ki jo interpretira na nov, sodobnejši način.

 

Anketni del

Na temo bolj strateške narave so se po mnenju strokovne komisije natečajniki odzvali v skladu s svojim poznavanjem Velike planine, njene naravne in kulturne dediščine ter strategije sonaravnega in kulturnega turizma. Kljub temu pa so predlogi večine ekip ostali bolj na načelni ravni, tematike so se bolj poglobljeno lotili le člani birojev a2o2 in Landstudio 015, ki so si prislužili drugo nagrado. 

Avtorji so se poglobljeno ukvarjali s strategijo razvoja Velike planine, oblikovanjem srednje in gornje postaje sedežnice, oblikovanjem in vsebino okolice postaj ter s sanacijskimi posegi kot posledico prekomernih obremenitev prostora. Poleg tega so prikazali tudi koncept trajne mobilnosti v dolini Kamniške Bistrice, katerega pomemben del je tudi tematsko zasnovana okolica spodnje postaje nihalke.

 

Ocenjevalna komisija:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Aleksander Ostan
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
Uroš Rak
Član (naročnik):
Tomaž Lah
Član (naročnik):
Aleš Borut Ivanko
Član (ZAPS):
Matej Kučina
Namestnik članov (naročnik):
mag. Mark Anžur, do 21.7.2022
mag. Tomaž Štefe, od 22.7.2022
Namestnik članov (naročnik):
Urban Bergant
Namestnica članov (ZAPS):
Monika Fink Serša
Namestnica članov (ZAPS):
Mina Hiršman
Poročevalec A:
dr. Jernej Markelj
Poročevalec KA:
Urban Švegl, do 16.5.2022
Eva Bolčič, od 17.5.2022
Izvedenka za kulturno dediščino:
Nataša Koruza
Saša Roškar, konservatorska svetovalka, od 11.11.2022
Izvedenec za investicijo:
Miha Prašnikar
Skrbnica natečaja:
Maša Ogrin

 

Pripravila: Pia Gerbec

 

Vsi podatki, ki jih navajamo, so povzeti iz javno objavljenega poročila ZAPS.

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so povsem drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki