Maribox-naslovna-1
Vabljeni natečaj za poslovno-stanovanjski kompleks Maribox v Mariboru

V Mariboru je bil lani izveden vabljeni arhitekturno-urbanistični natečaj za eno najpomembnejših lokacij v mestu. Predvidena visoka zazidava z mešanim stanovanjsko-poslovnim programom bo v primeru izgradnje močno spremenila urbani utrip področja okoli kino kompleksa Maribox med starim mestnim jedrom in industrijskim območjem Melje na levem bregu Drave ter pomembno zaznamovala obrečno veduto štajerske prestolnice. Kljub velikemu pomenu projekta je bil natečaj izven Maribora praktično spregledan, zato smo se odločili, da nagrajene arhitekturne biroje povabimo k predstavitvi njihovih idejnih zasnov.

Vabljeni enostopenjski idejni natečaj za prostorsko preveritev umestitve in fasadne opne poslovno-stanovanjskega objekta Maribox je v sodelovanju z Mestno občino Maribor in v organizaciji Društva arhitektov Maribor razpisal investitor, podjetje KD Group d.d. K natečaju so bili po dogovoru naročnika in organizatorja vabljeni arhitekturni biroji Studio Krištof, API arhitekti, AU arhitekti, Styria arhitektura, Alfa ars, Arhimetrics in Atelje S, ki je sodelovanje naknadno odpovedal.

Podaljšani rok za oddajo natečajev se je iztekel 29. julija 2022, ko je prispelo pet elaboratov. Ocenjevalna komisija pod vodstvom Matija Gantarja (namestnik predsednika UO KD Group) je po dveh ocenjevalnih sejah 2. septembra 2022 potrdila končno poročilo in podelila dve nagradi in dve priznanji. Prvo nagrado je prejel Studio Krištof, drugo nagrado Arhimetrics, AU arhitekti so prejeli priznanje za odličnost urbanistične rešitve, Styria arhitektura pa priznanje za smelo arhitekturno zamisel.

 

Nagrajeni projekti

1. nagrada: Studio Krištof

Opis, podan s strani avtorjev rešitve (skrajšano):

Osrednji prostor, ki ga nagovarja novi kompleks Maribox, ni staro mestno jedro ali stavbno tkivo v neposredni bližini Mariboxa, pač pa edinstven prazen prostor, ki ga ustvarja površina reke in oklepajo železniški most, Europark, Titov most in Maribox. Spričo njegovih dimenzij, velikosti obodnih objektov in siceršnjega merila mesta bi lahko govorili o megaprostoru. Ta je karakterno zelo drugačen od ostalih, bolj znanih mariborskih vedut ob reki Dravi. Če v teh ambientih z drobljenim stavbnim tkivom večji enoviti volumni predstavljajo tujke, pa za volumen obstoječega Mariboxa lahko ugotavljamo, da je na svoji lokaciji, sploh nasproti Europarka, skoraj premajhen.

Pozdravljamo smelost načrtovane umestitve 33.000 m² površin na tej lokaciji, ki bodo ustvarile izjemno koncentracijo programa, dejavnosti, stavbnih mas in višinske poudarke, kar je v popolnem skladju z merilom in karakterjem dane lokacije. V drugih delih središča mesta to ne bi bilo možno; v tem delu pa ni možno nič drugega!

Poslovno-stanovanjski kompleks Maribox skupaj z obstoječim kino centrom Maribox tvori enotno stavbno strukturo, ki predstavlja severno stranico praznega prostora, ki ga ustvarja gladina reke in ga poleg Mariboxa oklepajo še železniški most, Europark in Titov most. Načrtovan je z ambicijo postati landmark sodobnega Maribora. Zaradi svoje umestitve, oblikovanja volumnov in arhitekturnega nagovora bo predstavljal nova vrata ob vstopu v središče mesta. Trije stolpi so povezani v dva volumna, eden levo (MBX_1) in eden desno (MBX_2) od obstoječega Mariboxa. Oba podstavka se terasasto dvigujeta proti stolpom. Osnovni motiv fasade je mreža, ki povezuje različne programe kompleksa v enoten ovoj. Mreža je generična – različna polnila (globoke lože, plitke lože, zasteklitev brez lože) odgovarjajo različnim potrebam programa za fasado.

Izsek iz utemeljitve ocenjevalne komisije:

Elaborat s šifro 38529 predstavlja rešitev urbanih volumnov, ki z mojstrsko eleganco odgovarja na zastavljen urbanistični in arhitekturni problem širšega območja. Na videz formalno enovita rešitev v detajlih skriva mnoge domišljene odgovore in v smislu zaključenosti v eni arhitekturno-urbanistični izjavi na obrežje Drave postavlja primerno členjeno in uspelo strukturo.

Primerna struktura, ustrezna funkcionalna členjenost, kakovost obdelave stanovanjskih in nestanovanjskih površin, usmerjenost izraza tako na obrežje kakor tudi proti Ulici kneza Koclja ter tudi spoštljivo vključevanje objekta Maribox v predlagan nov kontekst so kakovosti natečajne rešitve, ki presegajo pričakovanja razpisovalca.

Tloris pritličja
Prereza

 

Arhitektura: Studio Krištof d.o.o. (Tomaž Krištof, Špela Zore, Andraž Hrovat, Jaka Korla, Zala Bokal)
Krajinska arhitektura: Kolektiv Tektonika d.o.o. (Darja Matjašec, Filipa Valenčić, Katarina Poklukar)

Vizualizacije: Vladimir Avramović, Danijel Mohorič
Maketa: dr. Luka Jančič

 

2. nagrada: Arhimetrics

Opis, podan s strani avtorjev rešitve (skrajšano):

Lokacijo zaznamujeta dva močna elementa: reka Drava in rob mestnega jedra, ki meji na industrijsko cono Melje. Železniška proga deluje kot ločnica med conama.

Namen naše zasnove je ustvariti novo gravitacijsko točko v mestu, ki zagotavlja kvalitetno bivanjsko, delovno in zeleno okolje, po načelih trajnostnega razvoja in rabe. Središče, ki služi tako lokalnim uporabnikom kot širšemu mestnemu območju.

Kako lahko z arhitekturnimi posegi v obrežje Drave in z ureditvijo, prilagojeno naraščajočim podnebnim ekstremom, vplivamo na priložnost izoblikovanja nove identitete Maribora ter reorganizacijo javnega prostora?

Zeleno tkivo se prepleta z urbano strukturo. Pešci in kolesarji bodo imeli prednost, drevesa in zelenje pa bodo tako blizu domov in delovnih mest … Park ob stolpnici!

Rečno nabrežje postane zelena površina, ki se s svojo dinamično in večnamensko zasnovo spremeni v nov park v mestu in logično sledi nadaljevanju Lenta.

Pester nabor stavb iz različnih obdobij, ki že obkrožajo naše obdelovalno območje, bi moral dati soseski bolj raznoliko stavbno sestavo, kot jo običajno doživimo v drugih novih predelih Maribora. Znotraj posameznega sklopa je pozidava razdeljena na enote z različnimi stavbnimi višinami, fasadnim izrazom, stanovanjskimi tipi in stavbnimi oblikami. Na ta način je dosežena vizija raznolikega in čutnega okolja, ki prebivalcem in obiskovalcem približa bolj sprejemljivo človeško merilo. Z bližino in javnim dostopom do vode ter strateško mikropozicijo javnega programa v pritličju je ustvarjen bivalni rob, kjer se navzkrižno srečujejo prebivalci novega Mariboxa in drugi Mariborčani.

Izsek iz utemeljitve ocenjevalne komisije:

Elaborat s šifro 01369 odpira nove perspektive v oblikovanju obrečne urbane strukture: predlog postavitve treh nebotičnikov v prostor je najmanj formalistično enovit med prispelimi elaborati, vendar s svojo mnogopojavnostjo poskrbi za nekakšno demokratizacijo pričakovane podobe režnja urbane strukture med Ulico kneza Koclja na severni in dravskim obrežjem na južni strani. Obravnava režnja je konceptualna, arhitekturna, vse prej kot enovitost strukture ponuja razcefranost pojavnosti, uveljavlja mnogoterost arhitekturnih izrazov in nenazadnje poskrbi za pluralnost idejnih usmeritev, kar neizogibno vzpostavlja enega od možnih scenarijev pozidave.

Situacija pritličja
Prerez

 

Arhitektura: ARHIMETRICS arhitekti d.o.o. (Dare Vasiljevič, Tanja Špan Vasiljevič, Domen Puc, Eva Šintler)
Krajinska arhitektura: ARHIMETRICS arhitekti d.o.o. + RUL d.o.o.
Vizualizacije: ARHIMETRICS arhitekti d.o.o. 

 

Priznanje za odličnost urbanistične rešitve: AU arhitekti

Izsek iz utemeljitve ocenjevalne komisije:

Od vseh prispelih rešitev je elaborat s šifro 35742 najbolj neinvaziven in spoštljiv do obstoječe stanovanjske strukture na severni strani Ulice kneza Koclja, saj se z visokimi zgradbami po eni strani umika na jug k obrežju, hkrati pa jih zniža na višinski gabarit, ki je bolj umirjen in umerjen na obstoječ obdravski kontekst. Provokativen predlog pozidave ploščadi severno od objekta multikina je bil med ocenjevanjem deležen diametralno nasprotne obravnave – po eni strani je razumljen kot nesprejemljiv poseg v odprt javni prostor pred ikonično mestno stavbo, po drugi pa kot dopolnitev in izostritev vstopne partije v objekt ob osveženi podobi končno zaključenega niza Ulice kneza Koclja.

 

Priznanje za smelo arhitekturno zamisel: Styria arhitektura

Opis, podan s strani avtorjev rešitve (skrajšano):

Projektna zasnova predlaga inovativni urbani prostor deljenih funkcij in rabe. Stavbna kompozicija je večfunkcijska in multinamenska zgradba, v ključu nove centralnosti obrečnega pristana. Socialno središče je sodobna agora vzdolž reke grajenih stavbnih teras in prečnih mestnih ulic in promenad. Historični kontekst agore je javni prostor, znotraj katerega ulice, trg in park predstavljajo deljen prostor. V smislu stimulacije danih prostorskih prvin dravskega nabrežja projekt predlaga inovativno urbano preobrazbo z novo arhitekturno strategijo.

Trgi in ulice niso tangente stavbnih obuličnih fasad, temveč so del notranjosti javnega prostora in v več nivojih pronicajo v jedro javnih funkcij. Preplet javnega parterja in notranjih pasaž – »public loop« – je prostorski ključ organizacije javnih funkcij v verigi dvonivojske pasaže.

Zaokrožena celovitost prostorske umestitve s poudarjenimi vertikalnimi akcenti narekuje novo mestno silhueto, ki s točkovnimi poudarki ne zakriva reliefnega ozadja prepoznavne gričevne krajine – Piramide, Mestnega vrha. Ključnega pomena so odprte vedute na prepoznavno krajno levega brega dravskega nabrežja.

Izsek iz utemeljitve ocenjevalne komisije:

Elaborat je prepoznan kot rešitev, ki ustvarja večjo gradbeno maso, [primer] celotnega in celovitega reševanja območja obravnave, ansambla z vertikalnimi akcenti, edinega s štirimi stolpnicami.

Gre za zanimiv predlog ustvarjanja enovitosti kompleksa objektov (povezovalni volumen), vključujoč obstoječi objekt Maribox, z notranjo funkcionalno povezanostjo (dvonivojska javna pasaža), ki jo poskuša izraziti tudi z zunanjo podobo podstavka, na katerega naveže vertikalne poudarke, ki jih povezuje zunanji ovoj prepoznavnosti. Ocenjevalna komisija je prepoznala predlog kot rešitev, ki dosledno izraža arhitekturno držo, saj ustvarja lasten, monofunkcionalen kare, ki pa se žal ne izkazuje kot mestotvoren (v navezavi na obstoječo morfologijo mesta, ožje in širše), saj z njim ne komunicira.

Situacija pritličja
Prerezi

 

Kriteriji ocenjevanja

V poročilu je ocenjevalna komisija izpostavila naslednje kriterije ocenjevanja:

  • vključevanje nove strukture v obstoječ urbani kontekst – prilagajanje volumnov predlagane pozidave obstoječim grajenim danostim v prostoru;
  • odnos novogradnje do dravskega nabrežja in promenade, predvsem višinska uskladitev nivoja brega in predlagane promenade južno od kompleksa;
  • reševanje vmesnih prostorov med obstoječim urbanim tkivom in predlaganimi volumni, predvsem zaradi prepustnosti poteze med Ulico kneza Koclja in dravskim nabrežjem (za pešca);
  • spoštovanje prostorskih razmerij urbanega tkiva med historičnim mestnim obzidjem in železniškim nasipom ter vloga predlaganih pozidav v smislu markiranja »vstopa v mesto«;
  • razumevanje preoblikovanja dravskega nabrežja kot prizorišča za oblikovanje novih volumnov;
  • možnost osvetljevanja globljih predlaganih volumnov glede na funkcionalne značilnosti predlogov;
  • etapnost gradnje v odnosu do preoblikovanja in ohranitve objekta Maribox;
  • pojavnost novih prostorskooblikovalskih praznin/entitet na severni (Ulica kneza Koclja), južni (promenada ob Dravi) in vzhodni strani predlaganih posegov.

 

Ocenjevalna komisija

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): Matija Gantar, namestnik predsednika UO KD Group
Namestnik predsednika (za MOM): Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOM
Član (za naročnika): Zoran Bošković, izvršni direktor KD Group
Član (za naročnika): Stipe Jerić, direktor podjetja Projektor d.o.o.
Član (za naročnika): Miha Dobrin, univ. dipl. inž. arh.
Član (za MOM): mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh.
Član (za DAM): dr. Andrej Šmid, univ. dipl. inž. arh.

 

Ime natečaja: Vabljeni enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve prostorske preveritve umestitve in fasadne opne poslovno-stanovanjskega objekta Maribox
Naročnik: KD Group
Lokacija: Maribor
Začetek natečaja: 4. 5. 2022
Zaključek natečaja: 2. 9. 2022

 

Pripravil: Luka Jerman

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki