50145970-wc-signs-set-
Zakaj bi arhitekti prodajali banane pod ceno?

Na članek z naslovom »Skupščina ZAPS podprla damping«, ki smo ga pred kratkim objavili, smo prejeli dva komentarja, ki terjata naš odziv. Prvi komentar nam je poslala Dajana Markič Bašin na FB profil in sicer opozarja, da so manjkajoči člani skupščine enako krivi, kot tisti, ki so glasovali proti in poziva naj objavimo še njihova imena. Ko smo vprašali v. d. ZAPS Tomaža Krištofa, kateri so, nam je odgovoril, da se število nekako ne ujema in da bi glede na prisotnost moral biti en glas več. “Obstaja možnost, da je bil med glasovanjem ravno na WC – ju”, pojasnjuje. Zato imen manjkajočih ne morejo posredovati, ker bi lahko enemu naredili krivico.

Drugi komentator, Viljem Fabčič (komentar spodaj objavljamo v celoti), tudi opozarja na isti problem. Dodaja pa še, da je glasoval proti, ker je bil predlog napačno formuliran in ni dovolj natančno opredelil določenih zahtev. Da uvaja pravni nered in s tem izgublja avtoriteto. Poleg tega opozarja, da bi iz predlagane formulacije lahko prišlo do tako absurdnih situacij, da bi tisti člani ZAPS, ki poleg arhitekturnega načrtovanja opravljajo še dejavnost trgovine z bananami, tudi teh ne smeli prodajati pod ceno.

Seveda je to z bananami samo prispodoba, ampak v tej situaciji prikladna, da lahko prikažemo, kako absurdna je situacija dela v arhitekturi. Prodajalec banan bo te prodajal pod ceno le izjemoma, ko bo dobil pošiljko prezrelih (kot navaja Viljem Fabčič) in ne praviloma, kot je to v navadi za arhitekturne storitve.

Kot lahko razumem, je vsem v interesu, da se problematika dela v arhitekturi uredi in stanje izboljša in da bi bil ukrep, ki je bil na glasovanju 23.4. vsem v interesu, le glede formulacije se niso strinjali.

Kaj torej storiti, da arhitekti ne bodo banan prodajali po ceno?

Za kandidata za predsednika ZAPS imamo izziv. Oba pozivamo, da na kratko (1500 znakov) opišeta konkretne ukrepe, ki bi jih kot predsednika ZAPS izpeljala, da bi izboljšala stanje na trgu dela v arhitekturi. Oba odgovora, če ju bomo prejeli, bomo objavili na spletni strani Outsider.

Napisal: Matevž Granda

PS: Naknadno smo prejeli tudi odgovor Jane Badavž, predsednice regijskega odbora Nova Gorica, ki ga tudi objavljamo v celoti.

Odgovor Viljema Fabčiča v celoti:

Spoštovani gospod Matevž Granda.

Večkrat ponovljena omemba mojega imena v članku z naslovom “Matevž Granda: Skupščina ZAPS podprla damping” objavljenem na spletni strani https://outsider.si/skupscina-zaps-podprla-damping/ mi narekuje, da se na omenjeni zapis odzovem.

Opozoriti moram, da je naslov članka napačen: skupščina ZAPS namreč ni podprla “dampinga”. V članku tudi ni pojasnila, s čim naj bi skupščina “damping” podprla.

Predpostavljam, da se “podpora dampingu” nanaša na zavrnitev predloga Pravilnika o dopolnitvah Disciplinskega pravilnika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Za sprejem Pravilnika je potrebna dvotretinjska večina vseh članov skupščine. Zanj je glasovalo samo 20 članov, kar ne zadošča. Drži, da trije izmed udeležencev seje predloga nismo podprli; neprimerno pa je, da se v članku navaja samo tri imena in ne še ostalih desetih članov skupščine, ki tudi niso podprli predloga, ker se seje niso udeležili. Moj glas  je samo eden izmed 13 glasov nepodpore, proti 20 glasovom za.

Naj na tem mestu pojasnim svojo odločitev pri glasovanju.

Za začetek moram opozoriti, da je bil postopek seje v neskladju s Poslovnikom ZAPS, kar daje pod vprašaj pravno veljavnost sprejetih sklepov. To je žal ustaljena praksa, na kar je bilo vodstvo večkrat, a vsakič znova neuspešno, opozorjeno.

Predlagani sta bili dve dopolnitvi Pravilnika.

Prva, ki v 1.členu dodaja besedilo “ne glede na način opravljanja dejavnosti”, je povsem odvečna in zato zmanjšuje kakovost samega akta. Pravzaprav je že obstoječa določba preobsežna in z dopolnitvijo bi to preobsežnost samo povečali. Predlagana dopolnitev namreč ničesar ne pove ali na novo določi. Ta pravilnik namreč velja za člane ZAPS in pika. Glasovanje za to dopolnitev bi pomenilo glasovati za poslabšanje obstoječe določbe. Nikjer namreč ni navedeno, da bi ta Pravilnik veljal kako drugače glede na način opravljanja dejavnosti.

Druga dopolnitev dodaja v 5. člen besedilo “če sam ali njegov poslovni subjekt ponudi ali sprejme delo za plačilo, s katerim ob upoštevanju vseh veljavnih obveznosti ni moč pokriti stroškov izvedbe tega dela.”. Sporno je predvsem besedilo “njegov poslovni subjekt”. Take določbe v aktu ZAPS ne sme biti, ker zanjo ni nobene pravne podlage. ZAPS ima po zakonu pooblastilo, da nekoliko pogojuje delo članov ZAPS in prav nobenega pooblastila, da pogojuje delo kakršnih koli pravnih subjektov. Podpreti tako dikcijo pomeni neodgovorno ravnanje, kar pa si kot izvoljen član skupščine ZAPS ne smem dovoliti. Poleg tega ni nikjer določeno, kaj je to “njegov”. “Njegov” namreč lahko pomeni tisti “pravni subjekt”, ki je v 100% lasti člana, lahko je preprosto tisto podjetje, kjer je član bodisi zaposlen bodisi zanj kako drugače dela, lahko je v njegovi delni lasti, član ima lahko tudi eno samo delnico podjetja in je potemtakem to “njegovo” podjetje. Tudi ni določeno, da se mora ta “pravni subjekt” ukvarjati z delom, ki ga član ZAPS opravlja kot pooblaščenec. Namreč: član ZAPS ima lahko v lasti podjetje za prodajo banan. Pri enem naročilu je po svoji krivdi prejel tovor prezrelih banan in če hoče vsaj kaj iztržiti, jih bo moral prodati za plačilo, s katerim ni moč pokriti stroškov izvedbe tega dela. Prepričan sem, da se ZAPS ne bi ukvarjal s takim primerom, toda o tem v Pravilniku nič ne piše. To pomeni, da bi presojanje ali je “pravni subjekt” predmeten ali ne, bilo povsem arbitrarno.

Pravna določba, ki je slabo ali napačno formulirana, zmanjšuje avtoriteto predpisa in samega prava, zato je docela neodgovorno glasovati zanjo. Razumeti je potrebno, da bi tudi morebitna potrditev Pravilnika, ničesar ne spremenila, kot je to ustrezno navedel sam predlagatelj, torej da gre za “precej brezzobega tigra”.

Ja, sprejem Pravilnika ne bi čisto ničesar doprinesel k omejevanju “dampinga”.

Ureditev finančnih pogojev dela članov ZAPS je seveda nujna in jo zato tudi izpostavljam v svojem volilnem programu. Prav zato je potrebno k urejanju te problematike pristopiti premišljeno in ne z nepremišljenimi pravilniki predpisovati nepredpisljivega.

Viljem Fabčič

ps.

Pozivam vas, da se ta moj odgovor ustrezno objavi kot pravica do odgovora v skladu z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16).

 

 

Odgovor Jane Bavdaž v celoti:

Odziv na članek Matevža Grande: Skupščina ZAPS podprla damping (Delo. 2.5.2019)

V članku Matevža Grande v Outsiderju (datum 2. 5. 2019, https://outsider.si/skupscina-zaps-podprla-damping/) sem omenjena z imenom in priimkom. Zato z vso pravico zahtevam objavo mojega odgovora, necenzuriranega in v celoti, še posebno, ker želim ovreči zavajanja in podtikanja.

Matevž Granda (M.G.) v članku zapiše, da je uspel vršilec dolžnosti predsednika ZAPS Tomaž Krištof (v nadaljevanju v.d.) izpogajati pri ministrstvu možnost prepovedi dampinških cen na področju arhitekturnih storitev. To prepoved bi bilo le še za sprejeti na skupščini Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) in jo zapisati v disciplinski pravilnik. Sliši se prelepo. Nato M.G. poimensko navede tri člane skupščine, ki smo se vzdržali oz. glasovali proti. In s tem, skupaj z 11 odsotnimi člani skupščine (le zakaj ti niso navedeni poimensko?), po njegovo tako poskrbeli za še nadaljnjo bedo arhitektov.

Pozabi pa poudariti, da ne gre za prepoved dampinških cen (saj nimamo obveznega cenika), ampak za disciplinsko odgovornost člana in možnost njegovega kaznovanja, če se ugotovi/dokaže (prijavi?), da je »on ali njegov poslovni subjekt sprejel delo za plačilo, s katerim ob upoštevanju vseh veljavnih obveznosti ni moč pokriti stroškov izvedbe tega dela.«

S tem popravkom Disciplinskega pravilnika bi moral član ZAPS zavrniti premalo plačano delo, celo če je v rednem delovnem razmerju, v nasprotnem ga doleti disciplinska kazen (ali pa ne, kdo ve?).

Predlog popravka pravilnika se je nadaljeval še s tole cvetko: »Član ZAPS… ne sme sprejeti naloge vodje projekta ali vodje načrta, …če mu ni omogočena pridobitev vseh potrebnih informacij za preveritev skladnosti prejete vloge vodje projekta ali vodje načrta s kodeksom poklicne etike in tem pravilnikom.« Sploh nimam komentarja.

A nazaj k temi kaznovanja članov, ups, glasovanju.

Sama ocenjujem, da gre za zelo vprašljivo dokazovanje stroškov. Tudi po besedah samega v.d. bi bila disciplinska kazen na taki podlagi prav zaradi težav z ovrednotenjem stroškov najverjetneje na sodišču ovržena in gre le za besedno zastraševanje (besede v.d.-ja so »brezzobi tiger«).

Ocenjujem tudi, da je dikcija »njegov poslovni subjekt« zelo vprašljiva in nedorečena ter daje možnost različnih interpretacij in posledično različnih disciplinskih obravnav.

Ni odveč tudi omeniti, da so izhodiščni pogoji arhitektov zelo neenaki: npr. nekdo s plačanimi prispevki za socialno varnost ali zaposlen v javnem sektorju, veliko laže zavrne premalo plačano delo. Ali postavi nižjo ceno. Ali pa pač dokaže nižje stroške…

Glede delovanja zbornice na področju plačil ne gre pozabiti, kako se je v lanskem letu obravnavalo vprašanje neplačevanja študentom arhitekture (kar je disciplinska kršitev!) in posledično nelojalne konkurence članov-arhitektov (kar je tudi disciplinska kršitev!). Zbornica je na prijavo (študenti so dopis naslovili tudi na ZAPS in takorekoč opravili prijavo) odreagirala le z medlim opominjanjem o prenizkih cenah. Moj predlog (podan na dopisni skupščini), naj pač zbornica izvede izredni strokovni nadzor, za kar ima pravno podlago, je v.d. predsednika zavrnil.

Tudi na opozarjanja na brezplačno opravljanje arhitekturnih storitev zbornica že v preteklosti ni reagirala. Celo nasprotno, zagotavljala in promovirala je neplačano delo arhitektov na sejmih.

Granda v prispevku tudi zapiše: »Vsak ima pravico glasovati po svoji vesti in prepričanjih.« Takoj nato nas javno izpostavi, zapiše z imeni in priimki, in nam podtakne populizem in predvolilno delovanje. Brez da bi preveril naše razloge. Brez da bi preveril naša glasovanja v preteklosti. Ah, saj res, saj ni novinar. A tudi skupščine ZAPS po poslovniku niso javne (https://www.zaps.si/img/admin/file/AKTI%20ZAPS/6_Poslovnik%20Skupscine%20ZAPS_feb-2009.pdf).

Pravzaprav se ravno za njegov zapis zdi, da je prišel naravnost iz predvolilnega štaba v.d. predsednika. Kako (in zakaj) naj bi drugače izvedel za podatke glasovanja še pred objavo zapisnika, pa tudi sicer se v zapisnikih nikoli ne zapisuje poimensko glasovanj (kar je mimogrede bil moj predlog za nov poslovnik skupščine).

Ali je to torej poskus diskreditacije protikandidata v boju za predsednika ZAPS, Viljema Fabčiča?

Če se že sprašujemo o glasovanjih na skupščini ZAPS, bi se morali vprašati tudi, čemu je bilo v.d.-ju predsednika sploh potrebno sklicevati skupščino tik pred volitvami (skupščina 23.4., volitve trajajo do 12.5), saj se je od desetih točk dnevnega reda le na štirih o nečem odločalo: ena je bila obravnavani popravek Disciplinskega pravilnika, druga zvišanje članarin (tudi to je skupščina zavrnila, saboterji!), tretja nov poslovnik skupščine in četrta finančni plan (za koga le, pred volitvami?) s 24% zvišanjem mase plač za zaposlene (zanimivo, tudi tega nisem potrdila).

Za konec naj poudarim samo še to, da je naš Disciplinski pravilnik že sedaj do članov zbornice izredno restriktiven, žal tudi precej dvoumen. Ne vem, če se avtor zaveda, da tudi njegov zapis izpolnjuje pogoje za disciplinsko kršitev zaradi zavajanja (5. člen 19. točka »Član ZAPS ali kandidat stori disciplinsko kršitev … če pri izvajanju poklicnih nalog ali poslovnem oziroma javnem nastopanju podaja neresnične ali zavajajoče podatke, ali če podaja neresnična ali pristranska strokovna mnenja, analize, pisne izjave ali sodnoizvedenskega mnenja«) in zaradi poimenske objave glasovanja, saj skupščine po poslovniku niso javne (5. člen 45. točka…če drugače krši zakone ali podzakonske akte, ki urejajo področje dejavnosti članov ZAPS, statut ZAPS, kodeks, ta pravilnik ali druge akte ZAPS, zaradi česar je lahko prizadet ugled ZAPS, njenih članov ali stroke, ali je zaradi tega nastala ali neposredno grozila premoženjska ali nepremoženjska škoda za ZAPS, njene člane ali uporabnike storitev, ki jih zagotavljajo člani ZAPS), da ne omenjam še Kodeksa poklicne etike.

Vsi trije v članku poimensko navedeni (ali naj napišem obtoženi?) smo v skupščino izvoljeni predstavniki naših članov in jih zastopamo po naših najboljših močeh in po svoji vesti. Po nekaj letih delovanja smo ugotovili, da resnično ne potrebujemo še več predpisov, ki se jih ne izvaja oziroma še slabše: veljajo samo za nekatere. Res smo vsi trije iz regije Nova  Gorica in vsi trije člani Društva Primorskih arhitektov, kot skorajda očitajoče navrže pisec. Kandidat za predsednika ZAPS Viljem Fabčič pa je vložil kandidaturo prav na poziv izvršnega odbora društva DPA. Zarota? Mogoče, ker nismo iz DAL-a.

Jana Bavdaž univ.dipl.inž.arh, predsednica regijskega odbora Nova Gorica ZAPS

Mailchimp brez napisa

Povezani članki