379-55SXKQ_Plakati-4-3
Gašper Fabijan: Štirje monoliti v pokrajini

Stavba je masivna in ekspresivna. Štirje okrepljeni vogali v polni meri izrabljajo interpretativne in strukturne možnosti gradnje iz zemlje. Rezultat so štiri vogalne enote različnih dimenzij in oblik, v katere so umeščene specifične in servisne funkcije bivanja, med njimi pa je velik, zastekljen osrednji bivalni prostor z zalivi, od koder so dostopne vogalne enote. Gre za zanimiv eksperiment, ki preizkuša »votlinaste volumne«.

The building is massive and expressive. The four reinforced corners make full use of the interpretive and structural possibilities of construction from the ground. The result is four corner units of different dimensions and shapes, in which specific and service living functions are located, among them a central, large and glazed living space with bays, from where the corner units are accessible. It is an interesting experiment that tests the concept of “hollow volumes”.

Glavni poudarek je v horizontalni ravnini, kar še poudarja enotna, na žalost pa premalo premišljena in nedosledno izvedena streha. Lesena konstrukcija, njena umestitev na podporne elemente in predvsem zunanja pojavnost ekspresivnemu pritličju jemljejo pomen in vpetost v občutljiv naravni prostor. V enotni pojavnosti hiše in problematični strehi se skriva tudi zagata, da je rezultat premalo prilagojen podeželski lokaciji in s svojimi razmerji bolj spominja na urbano vilo. Z drugačno rešitvijo uporabe in predvsem nadkritja skupnega povezovalnega prostora pa bi lahko celota, ki je tudi likovno in grafično zrelo predstavljena, oblikovala prepričljiv in prijeten model bivanja v naravi.

The main emphasis is on the horizontal plane, which is further emphasized by the uniform – but unfortunately also poorly thought-out and inconsistently executed – roof. The wooden construction, its placement on the supporting elements and, above all, the external appearance of the expressive ground floor take away its significance and integration into a sensitive natural space. In the uniform appearance of the house and the problematic roof also hides the conundrum that the result is insufficiently adapted to the rural location, and with its proportions is more reminiscent of an urban villa. With a different solution for the use and, above all, the roofing of a common connecting space, the entirety, which is also artistically and graphically maturely presented, could form a convincing and pleasant model of living in nature.

Delo revije Outsider in izvedbo natečajev lahko podprete z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki