montaža-Pontonia_02-1
Medprostor: Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

Veliko odličnih idej in pobud nikdar ne zapusti delovnih miz arhitektov. Nekaterim se zatakne pri birokratskih mlinih, druge ustavijo menjave oblasti, krize in premeščanje prioritet. Nikoli ne moremo vedeti, kako bi se projekti obnesli, če bi jih dejansko realizirali. Vsekakor pa lahko rečemo, da neuresničena ostane marsikatera prebojna ideja, ki bi lahko prispevala k izboljšanju kakovosti prostora, v katerem prebivamo.

Nekaj slovenskih birojev smo povprašali, kateri je tisti njihov neuresničen projekt, ki bi bil po njihovem mnenju ključen za bolj trajnostno družbo prihodnosti.

Arhitekti iz pisarne Medprostor so izbrali svoj projekt priprave strokovnih podlag za plovnost Ljubljanice. Takole pojasnjujejo svojo izbiro:
»Projekt smo izbrali, ker menimo, da še vedno velja utemeljitev komisije za nagrado Maks Fabiani, da Študija plovnosti Ljubljanice na njenem zgornjem toku od Vrhnike do mestnega območja Ljubljane predstavlja kompleksen projekt, ki poleg osrednje naloge, to je plovne rabe, daje številne pobude za načrtovanje in oblikovanje nabrežij, manjših luk in privezov, za vstopne točke, za premoščanje reke – zlasti pa za varstvo narave in njeno prezentacijo obiskovalcem. Študija je primer, kako načrtovati v krajinskih parkih, kjer naj se poleg ohranjanja narave omogoča tudi rekreacijo, turizem, izobraževalne dejavnosti, pa tudi neovirane prometnice in sonaravno kmetijstvo. Delo je nastajalo s sodelovanjem in upoštevanjem potreb občin, po katerih teče Ljubljanica, oziroma na zadevnih odsekih reke. Upošteva številne zahteve in omejtive varstva naravne dediščine in barjanske kulturne krajine ter jih usklajuje s potrebami današnjega časa.«

lokacije vstopno-izstopnih mest

 

 

 

Dva glavna cilja strokovnih podlag sta bila podati predlog za spremembo zakonodaje in lokalnih predpisov ter predlog sistema ureditev rečnega prostora. Prostorske posege tega sistema lahko strnemo v tri sklope: ureditve priveznih mest (komunalni vezi, pristanišča in marine), pristanov in pa mest za prečkanje reke. Pristani v urbanem delu služijo kot vstopno-izstopna mesta, v krajinskem parku pa služijo tudi kot oskrbovalne postaje, info točke, ob njih so urejeni bari, opazovalnice ipd. Prečkanje reke je urejeno tako z objekti (mostovi), kot z napravami oz. mehanizmi (javni brod).

Projekt je prejel priznanje Maks Fabiani leta 2015 in Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja leta 2017. Od predlaganih sistemov ureditev je bilo v letu 2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje za preureditev Vodovodnega mostu v premostitveni objekt za potrebe pešcev in kolesarjev in gre letos v izvedbo.

Projekt: Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice
Leto: 2012
Izdelovalci projekta:
Arhitektura – MEDPROSTOR d.o.o.
Prostorsko nacrtovanje, poplavna varnost, arheologija – LOCUS d.o.o.
Referencno stanje kvalifikacijskih živalskih vrst in habitatnih tipov in vplivi plovbe na vodni in obvodni ekosistem – AQUARIUS d.o.o.
Varnostni nacrt – REČNI TRANSPORT d.o.o.
Zakonodaja, lokalni predpisi ter predlog sprememb – KOPAC IN OTROCI d.o.o.

Pripravila: Ajda Bračič

Nastajanje spletnih vsebin podprete z naročilom na revijo Outsider.

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki