modular-timber-housing-1P-KwEFk9-naslovna-1
First Prize: Living Formular

PIN Number | Številka PIN: KwEFk9
Authors | Avtorji: Jie Liu, Li Zhang, Wei Duan, Ziye Zeng, Chengwei Liu

→ Posters | Plakati

 

Project description (from the competition dossier):

The ideal home for most people is one that provides comfortable living, restful sleeping, and tailored entertainment. However, with increasing downpayments and lifelong mortgages, it is becoming ever more difficult for people to afford and customise their dream homes. Living a fulfilling life should be as easy as typing a formular – finding a place you love, choosing the spaces you need, and changing your life when you want. This is what our prefabricated modular housing system, Living Formular, aims to offer.

The prototype project consists of four different categories of prefabricated modules – living room modules, bedroom modules, recreation room modules, and balcony modules. Each unit can be constructed using one or more modules, depending on the occupants’ preferences and financial abilities. Before applying for or purchasing the units, tenants can review the available module slots online to see if they are ready to create their own living space.

Conceptual scheme | Shema koncepta

 

Jury’s assesment:

The design of the living units is characterised by a clear and rational system. Nine different panels form six different spatial “modules” (grouped in categories of living room, bedroom, leisure room and balcony), which are assembled into living units according to the different needs of the clients. The basic floor plan is 3 x 3 m.

The proposed building has apartments arranged around the perimeter and the central staircase is a multi-storey open space, covered with a glass roof, around which the communications and entrances to the apartments are arranged. The façade is made up of modular U elements, which with different orientations create a varied spatial composition. The façade modules are loggias or balconies – an extension of the living space.

The result of the proposed system is conceptually clear, while at the same time allowing for an upgrade in terms of design expressiveness. It is one of the more daring designs that also stands out in terms of the original treatment of the façade compared to most of the proposals that were received. The authors’ playful use of the façade modules creates a lively impression of the building, while faithfully reflecting its functional structure. The graphic design of the proposal is also of an exceptionally high standard, supporting the clearly executed concept.

The jury concluded that the project offered the best solutions to the questions posed, and thus awarded it first prize.

Opis projekta (iz natečajnega elaborata):

Idealen dom je za večino ljudi tak, ki zagotavlja udobno bivanje, mirno spanje in zabavo po meri posameznika. Vendar si ljudje zaradi vse višjih začetnih vplačil in vseživljenjskih hipotek vse težje privoščijo in prilagodijo svoj sanjski dom. Živeti izpolnjujoče življenje bi moralo biti tako preprosto, kot izpolniti obrazec: najti kraj, ki ti je všeč, izbrati prostore, ki jih potrebuješ, in spremeniti svoje življenje, kadar to želiš. To želi ponuditi sistem montažnih modularnih stanovanj, imenovan Living Formular (Obrazec za bivanje).

Prototipni projekt je sestavljen iz štirih različnih kategorij montažnih modulov – dnevne sobe, spalnice, prostočasne sobe in balkona. Vsaka enota je lahko zgrajena iz enega ali več modulov, odvisno od želja in finančnih pogojev stanovalca. Pred prijavo ali nakupom enot lahko najemniki na spletu pregledajo razpoložljiva mesta za module in tako preverijo možnosti, da si ustvarijo svoj lasten življenjski prostor.

Utemeljitev žirije:

Zasnovo bivalnih enot odlikuje jasen in racionalen sistem. Devet različnih panelov tvori šest različnih prostorskih »modulov« (razvrščenih v kategorije dnevna soba, spalnica, prostočasna soba in balkon), ki se sestavljajo v bivalne enote glede na različne potrebe naročnikov. Osnovni tlorisni raster je 3 x 3 m.

Predlagani objekt ima stanovanja nanizana po obodu, centralno stopnišče pa je večetažni odprt prostor, nadkrit s stekleno streho, okoli njega so nanizane komunikacije in vhodi v stanovanja. Fasado tvorijo modularni U-elementi, ki z različno orientacijo ustvarjajo razgibano prostorsko kompozicijo fasade. Fasadni moduli so loggie oz. balkoni – podaljšek bivalnega prostora.

Rezultat predlaganega sistema je konceptualno jasen, obenem pa omogoča nadgradnjo v smislu oblikovne izraznosti. Gre za eno bolj drznih zasnov, ki v primerjavi z večino prispelih predlogov izstopa tudi z vidika izvirne obravnave fasade. Avtorji z igrivo rabo fasadnih modulov tvorijo živahen vtis stavbe, ki pa zvesto odseva njen funkcionalni ustroj. Na izjemno visoki ravni je tudi grafična obdelava elaborata, ki podpre jasno izpeljan koncept.

Žirija je ocenila, da projekt najbolje odgovarja zastavljenim vprašanjem, zato mu je podelila prvo nagrado.

Characteristic floor plan | Tloris karakteristične etaže
Characteristic section | Karakteristični prerez

 

A competition by | Organizatorja natečaja:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki