ZAPS-Baragovo-semenisce-01-Vozlic-9_V3SN4_vizualizacija_2-web
Rezultati natečaja: Baragovo semenišče

Objavljeni so rezultati (→ ZAPS) enega najbolj pričakovanih natečajev tega leta. Javni enostopenjski natečaj za arhitekturno in urbanistično zasnovo dozidave stavbe Baragovega semenišča za Bežigradom v Ljubljani je bil razpisan januarja letos. Nikoli dokončano stavbo krožne zasnove je za ljubljansko škofijo načrtoval arhitekt Jože Plečnik, po 2. svetovni vojni pa jo je zasegla nova oblast in Plečnikov učenec Anton Bitenc jo je preuredil v študentski dom – Akademski kolegij. Danes poleg njega v zgradbi delujeta Slovensko mladinsko gledališče in Pionirski dom s Festivalno dvorano na mestu prvotne semeniške kapele.

Večnamensko funkcionalnost stavbe ohranja tudi natečajni razpis: dozidava je namenjena Slovenskemu mladinskemu gledališču (predvidena površina ok. 9000 m²), medtem ko v obstoječem poslopju ostaja gledališče Pionirskega doma in Akademski kolegij, ki se ohranja v obstoječem obsegu. Projektni del natečaja obsega še umestitev dvoetažne podzemne garaže. Del natečaja sta tudi dva anketna dela, ki bosta služila kot strokovna podlaga za OPPN: parkovna ureditev ob Baragovem semenišču kot podaljšek Severnega mestnega parka ter ureditev trga pred novim gledališčem in zasnova večstanovanjskega objekta na njegovi severni strani. Na ta način natečajna rešitev vpliva tudi na prostorski razvoj širšega urbanega konteksta.

Ocenjevalna komisija pod vodstvom prof. Janeza Koželja je prvo nagrado podelila rešitvi avtorske skupine, ki med vsemi prispelimi elaborati najbolj zvesto sledi gabaritom originalne zasnove. Kot je zapisala komisija, je avtorjem uspelo znotraj oboda »zasnovati prostorsko–programski hibrid, ki v najboljši možni meri pokaže, da je z nadaljevanjem prvotne zasnove stavbe mogoče oblikovati sodoben prostor /…/«.

 

1. NAGRADA

Avtorji:
Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.
Denis Hitrec, mag. inž. arh.
Tadej Urh, mag. inž. arh.
Anja Rudof, abs. arh.
Zala Babič, abs. arh.
Avtorica krajinske zasnove:
Urška Kristina Škerl, dipl. inž. kraj. arh., MA Arch. Urb.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Jernej Krmelj, Planform, tehnično svetovanje in projektiranje, Jernej Krmelj s.p.
Slavko Podržaj, gr. teh.
Matic Gselman, mag. uprizoritvenih umetnosti

→ Stran elaborata (ZAPS)

Prvonagrajena rešitev dozidave Baragovega semenišča je zasnovana kot sodobna reinterpretacija prvotne Plečnikove volumenske zasnove. Komisija je ugotovila, da je avtorjem kljub na prvi pogled konservativnemu pristopu uspelo v največji meri pokazati možnosti reorganizacije obstoječe zgradbe v navezavi na nove prostore Mladinskega gledališča in Pionirskega doma. Pri tem je izpostavila racionalno premišljenost vseh vidikov prostorske in programske zasnove.

»Zadržana, a hkrati najbolj inventivna prostorska zasnova je bila tudi zaradi svojega občutljivega odnosa do obstoječega in vzpostavitve pravih razmerij med njim in novododanimi programi velikega obsega prepoznana za najbolj kakovostno in celovito v obliki, da ob Plečnikovi arhitekturi z jasno distinkcijo omogoči sobivanje vseh vsebin, duhu prostora in časa primerno.«

 

2. NAGRADA

Avtorji:
Mojca Gužič Trplan, univ. dipl. inž. arh.
Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Arhitektura: Ema Hrabrič, mag. inž. arh., Dejan Eremija, mag. inž. arh., Enis Abovski, mag. inž. arh.
Gradbene konstrukcije: Vladimir Briški, univ. dipl. inž. grad.
Strojne inštalacije: Marko Vrabec, univ. dipl. inž. str.
Elektroinštalacije: Boštjan Vindšnurer, univ. dipl. inž. el.
Požarna varnost: Marko Kastelic, univ. dipl. inž. el.
Prometna ureditev: Gašper Blejec, univ. dipl. inž. grad.

→ Stran elaborata (ZAPS)

Po presoji komisije je drugonagrajeni elaborat najkakovostnejši med predlogi, ki nalogo rešujejo s pravokotnim prizidkom v manjkajočem delu krožnega loka, saj so bili tu avtorji uspešnejši v organizaciji in orientaciji prostorov. Staro in novo ločuje odmik med stavbama, celovitost krožne poteze kompleksa pa ohranjajo v zgornjem nadstropju novega dela. Vhode v novo gledališče so postavili na severovzhodni vogal, kjer so oblikovali trg z zunanjim avditorijem.

 

3. NAGRADA

Avtorji:
Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Miha Munda, mag. inž. arh.
prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Rok Staudacher, mag. inž. arh.
Lenart Piano, mag. inž. arh.
Ambrož Bartol, mag. inž. arh.
Timotej Resnik, mag. inž. arh.
Dominik Košak, mag. inž. arh.
Kristjan Nemec, mag. inž. arh.
Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Vid Kurinčič, univ. dipl. inž. arh.
Andrej Fojker, univ. dipl. inž. kem. inž.

→ Stran elaborata (ZAPS)

Komisija je ocenila, da predstavlja tretjenagrajeni predlog z vidika odnosa med kulturnim spomenikom in sodobno prizidavo najprimernejšo rešitev, ki »vrača Baragovemu semenišču poudarjeno vlogo v prostoru in izpostavlja njegovo monumentalnost z ugreznjenim volumnom novega gledališča, ki je povsem podrejen semeniški stavbi«. V poročilu obenem ugotavlja, da tovrstna rešitev »zmanjšuje možnosti interakcij gledališča z različnimi uporabniki zunaj in znotraj javnega prostora«, po nivojih ločeni delovni procesi in dejavnosti pa posledično tudi omejujejo pogoje za nemoteno funkcioniranje programskih sklopov. Tudi tu je trg oblikovan kot avditorij, avtorji so v zasnovi parkovne ureditve povzeli tudi neuresničeno idejo nove avenije med Vilharjevo cesto na jugu in Linhartovo cesto na severu.

 

Zvišano priznanje

Avtorji:
Herwig Spiegel, Dipl.-ing.
Ondřej Stehlik, ing. arh.
Karolina Mikitová, ing. arh.
Michaela Přibilová, ing. arh.
Ewelina Pawlik, Dipl.-ing.

→ Stran elaborata (ZAPS)

 

Priznanje

Avtorji:
Ognen Arsov, univ. dipl. inž. arh.
Ana Kosi, univ. dipl. inž. arh.
Žiga Rošer, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Eva Lupše, abs. arh.
Sara Škarica, mag. inž. arh.
Toni Klemenčič, mag. inž. grad.
Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. str.
Miha Rutar, univ. dipl. inž. str.

→ Stran elaborata (ZAPS)

 

Priznanje

Avtorji:
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Laura Perko, mag. inž. arh.
Javier Carrera Arias
Špela Ščančar, mag. inž. arh.
Neva Lorger, štud. arh.
Mina Gutović, mag. inž. arh.
Tina Gradišer, mag. inž. arh.
Tanja Košuta, univ. dipl. inž. arh.
Andrej Stražišar, univ. dipl. inž. arh.
Patricija Pirc, štud. arh.

→ Stran elaborata (ZAPS)

 

Predmet natečaja: Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Baragovo semenišče.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 18. 5. 2023

Nagradno-odškodninski sklad:
1. nagrada: 10.000 EUR
2. nagrada: 8000 EUR
3. nagrada: 6000 EUR
Tri priznanja po 3000 EUR
Šest odškodnin po 1000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada: 33.000 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada: 6000 EUR.
V primeru da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): Maja Žitnik, univ. dipl. inž. arh., SRPI MOL
Članica (naročnik): Neža Bodlovič, SRPI MOL
Član (naročnik): Marko Peinkiher, Gospodarsko razstavišče
Član (ZAPS): Andrej Hrausky, univ. dipl. inž. arh.
Članica (ZAPS): Jerneja Fischer Knap, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (naročnik): Barbara Murn Vrviščar, Pionirski dom
Namestnik članov (naročnik): Tibor Mihelič Syed, Slovensko mladinsko gledališče
Namestnik članov (ZAPS): Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Varstvo kulturne dediščine, članica (Ministrstvo za kulturo RS): mag. Barbara Žižič Baumgartner, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec A: Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh.
Poročevalka OPN: Nataša Lavriša Leben, OUP MOL
Izvedenka za varstvo kulturne dediščine: dr. Tina Potočnik, univ. dipl. um. zgod., konservatorka
Izvedenka za stanovanjski program: Vojka Močnik, JSS MOL
Izvedenka za promet: Uršula Longar, OGDP MOL
Izvedenka za OPN: Katarina Konda, OUP MOL
Izvedenec za gledališko tehnologijo: Iztok Vadnjal, strok. sod. prenove SNG DRAMA
Izvedenec za anketni del 2: Tomaž Cirkvenčič, od 27. 2. 2023
Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

 

Pripravil: L. J.

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki