ZAPS-Mala-ledena-dvorana-Tivoli-01-7_PP623_vizualizacija_2-web
Rezultati natečaja: Mala ledena dvorana Tivoli

V začetku julija je Zbornica za arhitekturo in prostor objavila rezultate natečaja za projekt Male ledene dvorane Tivoli, s katero želi MOL podpreti nadaljnji razvoj hokeja, umetnostnega in rekreacijskega drsanja ter curlinga. Predvidena dodatna ledena ploskev bo ob obstoječi veliki ledeni dvorani omogočila lažjo izvedbo treningov, rekreacije, tekmovanj in drugih dogodkov.

→ ZAPS

Ocenjevalna komisija pod vodstvom podžupana MOL doc. Roka Žnidaršiča je prvo nagrado podelila avtorski skupini s šifro PP623 (avtorji delujejo v birojih Atelier arhitekti in Bruto). Kot so zapisali v poročilu, »pretežna vkopanost objekta s parkovno ureditvijo v naklonu med vsemi elaborati najbolje ohranja, poudarja in nadgrajuje kakovosti obstoječe parkovne zasnove Tivolija. Za razliko od ostalih podobno koncipiranih rešitev delno vkopanih objektov le-ta ni oblikovana v smislu zelenega podstavka obstoječi dvorani, temveč jo odlikuje prilagoditev konfiguraciji terena, spoštljiv odnos do obstoječega ob hkratni dobri funkcionalni organizaciji stavbe in ekonomičnosti gradnje.«

 

1. nagrada: PP623

Avtorji:
Peter Plantan, univ. dipl. inž. arh.
Nataša Blažko, mag. inž. arh.
Maja Kovačič, mag. inž. arh.
Tanja Paulin, mag. inž. arh.
Ina Radšel, mag. inž. arh.
Petar Rakočević, abs. arh.
Maria Ljuština, mag. inž. arh.
Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Petra Lešek, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Sodelavka za arhitekturo: Pija Markelj, štud. arh.
Sodelavka za krajinsko arhitekturo: Tatjana Kotnik, univ. dipl. inž. kraj. arh., Bruto d.o.o.
Konzultant za gradbene konstrukcije: Tomaž Habič, univ. dipl. inž. gradb., Hiša niša d.o.o.
Konzultant za strojne inštalacije: Marko Vrabec, univ. dipl. inž. str., Emineo d.o.o.
Konzultant za elektro inštalacije: Tomaž Peterlin, el. teh., Espin d.o.o.
Konzultantka za prometnotehnično ureditev: Simona Maksimović, univ. dipl. inž. gradb., Dromos d.o.o.
Konzultant za požarno varnost: Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el., Ekosystem d.o.o.

 → Stran elaborata (ZAPS)

 

Izsek iz poročila komisije:

Natečajni elaborat problematiko umeščanja dvoran v občutljivo krajinsko okolje rešuje s predlogom skoraj popolnoma vkopanega objekta. Avtorji predlagajo zasnovo pretežno krajinske ureditve, s poudarjenim manjšim delom vhodne fasade v severnem delu območja. Kljub velikim volumnom in višinsko raznolikim robnim pogojem lokacij uspejo oblikovati navzven relativno enostavno prostorsko potezo parka s poudarjenim vhodom stavbe v SV vogalu območja. Pred obstoječo Halo Tivoli izoblikujejo parkovno ureditev v naklonu, preko katere se zgornji nivo – partner obstoječe dvorane Hale Tivoli – zelo dobro poveže z okolico. Hala Tivoli ne dobi novega podstavka, z novo rešitvijo se še bolje vpne v krajinsko sliko okolice /…/.

Intenzivno ozelenjena streha na zahodnem delu prehaja v tlakovanje in zasnovo večnamenskih pergol – novo oblikovani urbani trg pred Halo Tivoli, namenjen zadrževanju večje množice obiskovalcev v času prireditev. Zasnova krajinsko oblikovane podobe objekta ni zgolj oblikovna tendenca, temveč poudarja spoštljiv odnos do baročnega parka, omogoča tudi dobre peš povezave med različnimi nivoji novega in obstoječega parka.

Z vidika funkcionalne organizacije projekt odlikuje enostavna in logična tlorisna razporeditev, z jasno oblikovano vstopno avlo, ki povezuje dva funkcionalna sklopa: veliko ledeno dvorano, umeščeno na jugu, in manjšo dvorano na severnem robu območja. Vmesna vstopna avla se programsko in vizualno povezuje z obema dvoranama, preko nje je omogočen neposreden dostop do tribun obeh dvoran, do gostinskega programa ter do glavnega komunikacijskega jedra za dostop do spremljevalnih vsebin na nivoju obeh lednih ploskev.

 

2. nagrada: DT001

Avtorji:
Studio Sadar d.o.o.
Jure Sadar, mag. inž. arh.
Danilo Silan, štud. arh.
Elea iC d.o.o.
Špela Štern, univ. dipl. inž. arh.
Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Arhitektura: Nataša Mrkonjić, univ. dipl. inž. arh., Elea iC, Anže Grubelnik, mag. inž. arh., Elea iC
Gradbene konstrukcije: Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad., Elea iC
Prometna ureditev: Rok Avsec, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., Elea iC
Požarna varnost: Andrej Fojkar, univ. dipl. inž. kem. inž., Fojkarfire
Zasnova inštalacij in energetskega koncepta: Janez Klančnik, energetski manager, Solvera Lynx

→ Stran elaborata (ZAPS)

Izsek iz poročila komisije:

Z dvigom parterja pred dvorano nad nivo obstoječega kostanjevega drevoreda se vzpostavi direktna nivojska povezava notranjega ustroja stavbe z obstoječim delom. Severni del »ledene razpoke v krajini«, kot avtorji opišejo pojavnost objekta, ima bolj urbani značaj, proti jugu pa dvorana počasi izginja in se naveže na krajinsko ureditev pred Cekinovim gradom. Ob jugovzhodnem delu dvorane poteka klančina za dostop do zelene strehe dvorane – podaljška parka Tivoli. Vhod za obiskovalce avtorji umestijo na sredino vzhodne fasade in ga artikulirajo kot nišo v sicer zveznem plašču.

Mala ledena dvorana je preko notranjih prostorov povezana z obstoječo Halo Tivoli in skupaj z njo tvori funkcionalno celoto. Nova ledena ploskev za hokej je umeščena na južni, dvorana za curling pa na severni del lokacije. Tribune hokejske dvorane so na zahodnem delu, kar sicer podaljša poti obiskovalcev, a hkrati gledalcem, kot tudi uporabnikom ogrevalne dvorane, omogoča poglede proti parku.

 

3. nagrada: MD114

Avtorji:
mag. Boris Bežan, univ. dipl. inž. arh.
mag. Monica Juvera Jimenez, arhitektka in krajinska arhitektka

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Cristian Ramirez, arhitekt
Natalia Ros, abs. arh.
Blanca Miró, abs. arh.
Vizualizacije: David R. Meizoso

→ Stran elaborata (ZAPS)

Izsek iz poročila komisije:

Natečajna rešitev predlaga oblikovanje pretežno vkopanega stavbnega volumna, z diskretno razporeditvijo dvoran in pahljačasto razprtim motivom vhoda. Vkopani objekt se na severni in južni strani podreja parku, edini vizualni stik arhitekturnega posega pa izpostavlja vhod v dvorano, tik ob zahodnem kraku severnega drevoreda. Zazelenjene javne površine na strehi novih dvoran dosledno poveže s parkovnimi površinami v okolici. Gre za edino rešitev, ki simetrično razširi obseg in zasnovo parka pred gradom.

 

Zvišano priznanje: 53744

Avtorji:
Egon Murič, univ. dipl. inž. arh.
Primož Boršič, mag. inž. arh.
Saša Grujić, univ. dipl. inž. arh.
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Janvit Sabadin, mag. inž. arh.
Ewa Tomczyk, mag. inž. arh.
Manja Bergant, mag. inž. arh.
Doroteja Mazej, dipl. inž. arh.
Luka Pavlovčič, univ. dipl. inž. grad. (gradbene konstrukcije)
Dejan Semič, mag. inž. stavb. (gradbena fizika)
prof. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad. (požarna varnost)
Robi Vrečko, univ. dipl. inž. str. (strojne inštalacije)

→ Stran elaborata (ZAPS)

Izsek iz poročila komisije:

Avtorji elaborata predlagajo celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko rešitev. Objekt Male ledene dvorane je prislonjen na brežino med severnim drevoredom in Halo Tivoli ter z ustvarjanjem horizontalnega »podstavka« z obstoječo dvorano vzpostavlja ustrezen dialog. V osrednjem delu historičnega parka pred Cekinovim gradom je prostor skladen, os drevoreda ima smiselno oblikovan iztek ob Celovški cesti. Elaborat izkazuje visoko raven premisleka o izvedljivosti rešitve. Funkcionalna razporeditev je dobro rešena. V primerjavi z ostalimi elaborati izstopa kakovostna programska zasnova in organizacija poti v obstoječem delu Hale Tivoli.

 

 

Priznanje: HT001

Avtorji:
Tanja Goleš, dipl. ing. arch.
Antonija Milovac, mag. ing. arch.

→ Stran elaborata (ZAPS)

Izsek iz poročila komisije:

Elaborat predlaga celovito arhitekturno in krajinskoarhitekturno rešitev, ki poudarja historično zasnovo prostora in Cekinovemu gradu vrača dominantno vlogo v prostoru. Avtorji sicer ne sledijo priporočilu glede zmanjševanja pojavnostnega nagovora nove dvorane s smeri gradu, vendar izčiščena horizontalna forma novega vkopanega objekta razbremenjuje njegovo velikost in pojavnost. Zasnova nove Male ledene dvorane sledi oblikovni pojavnosti Hale Tivoli in skupaj z njo tvori pojavno povezano celoto, ki v občutljiv kontekst ne vnaša novih arhitekturnih elementov.

 

Priznanje: RS369

Avtorji:
Gašper Skalar, mag. inž. arh.
Samo Bojnec, mag. inž. arh.
Kaja Stopar, mag. inž. arh.
Martin Tomažič, univ. dipl. inž. arh.
Mitja Usenik, mag. inž. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Ines Babnik, dipl. inž. kraj. arh., konzultantka za krajinsko arhitekturo
Peter Skuber, univ. dipl. inž. gradb., konzultant za gradbene konstrukcije
mag. Mitja Selič, univ. dipl. gosp. inž., konzultant za strojne inštalacije

→ Stran elaborata (ZAPS)

Izsek iz poročila komisije:

Natečajna rešitev predlaga oblikovanje volumensko razčlenjene pozidave v obliki dveh paviljonov. Med vsemi prispelimi rešitvami v svoji pojavnosti in načinu umestitve v prostor najbolj poudarja paviljonski značaj stavbe. Osrednji oblikovni motiv je kompozicija treh paviljonov, ki jih tvori obstoječa Hala Tivoli v kombinaciji z dvema, nekoliko razmaknjenima volumnoma novih dvoran. Ločena objekta sta tudi višinsko različnih pojavnosti in nista prikrita z zemljenimi nasipi. Prepoznavnost objekta dopolnjuje okroglo stopnišče v cezuri med objektoma, z namenom povezave strešnega nivoja s parterjem pred dvorano. Elaborat je med vsemi prispelimi edini, ki večjo hokejsko dvorano z ograjenim dvoriščem na strehi umesti na severni del območja, s čimer sprosti vogal proti jugu in baročnemu drevoredu. Komisija je elaborat z vidika integriranosti v parkovno zasnovo v primerjavi z ostalimi rešitvami ocenila kot manj primeren, a mu je zaradi konceptualno drugačne in celostno izpeljane rešitve podelila priznanje.

 

Priznanje: AV117

Avtorji:
Rok Oman, univ. dipl. inž. arh., MaArch
Špela Videčnik, univ. dipl. inž. arh., MaArch
Borut Bernik, mag. inž. arh.
Rok Dolinšek, mag. inž. arh.
Andrej Gregorič
Matej Krajnc, mag. inž. arh.
Janez Martinčič
Amadej Mravlak, abs. arh.
Jolana Kováčiková, abs. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Milan Sorč, univ. dipl. inž. grad.
Marko Vrabec, univ. dipl. inž. stroj.

→ Stran elaborata (ZAPS)

Izsek iz poročila komisije:

Elaborat uspešno povzame kontekst umestitve Male ledene dvorane v širši kontekst parka Tivoli. Geometrijska, čista, pregledna in hierarhično jasna zasnova prepozna vrednost geometrizirane zelene ploskve kot bistvene strukturne lastnosti odprtega prostora Tivolija. Z umikanjem programov stran od obeh drevoredov je vzpostavljena jasna prostorska hierarhija, z vzpostavitvijo novih diagonalnih poti pa se ustvari oblikovno čista reinterpretacija historične ureditve parka. Avtorji predlagajo tudi ozelenitev obstoječe fasade Hale Tivoli. S tem še dodatno poudarjajo danes izgubljen pomen Cekinovega gradu in obstoječih drevoredov.

Navkljub temu dejstvu je komisija odpiranje treh stranic objekta v luči dialoga s parkom ocenila kot slabši pristop od zmagovalnih rešitev. Slabše je ocenjena tudi funkcionalnost dostopov. Ureditev ploščadi pred Halo Tivoli zmanjšuje njeno več funkcionalno rabo, diagonalne peš povezave nivoja vhoda v Malo ledeno dvorano in njene ozelenjene strehe so kratke in strme. Iztek drevoreda in parterja pred Cekinovim gradom ostaja proti Celovški cesti nedodelan.

 

Predmet natečaja: Javni projektni enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Mala ledena dvorana Tivoli
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 1. 6. 2023

Nagradno-odškodninski sklad:
1. nagrada: 10.000 EUR
2. nagrada: 8000 EUR
3. nagrada: 6000 EUR
Tri priznanja po 3000 EUR
Šest odškodnin po 1000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada: 33.000 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada: 6000 EUR
V primeru da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): Meta Gabron, vodja službe SRPI MOL
Članica (naročnik): Tatjana Polajnar, direktorica JZ Šport Ljubljana
Član (ZAPS): Žiga Ravnikar, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik): Iztok Obreza, Odsek za investicije SRPI MOL
Namestnik članov (naročnik): Igor Jesenovec, Oddelek za šport MOL
Namestnik članov (ZAPS): Nejc Florjanc, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Mateja Svet, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: Eva Bolčič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenka za varstvo kulturne dediščine: mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh., konz. svetnica
Izvedenka za OPN MOL: Anita Kranjc, OUP MOL
Izvedenka za promet: Uršula Longar, OGDP MOL
Izvedenec za teh. športa in ledenih ploskev: Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Pripravil: L. J.

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki