01_outsider_ssrs_
Reševanje stanovanjskega vprašanja

Novi objekti Stanovanjskega sklada RS na Brdu v Ljubljani so sprožili živahen odziv javnosti. Na eni strani navdušenje nad odlično arhitekturo in na drugi ogorčenje nad (pre)visoko ceno stanovanj. Zato smo na SSRS poslali nekaj vprašanj o strategiji gradnje stanovanj v Sloveniji:

Kako ste določili ceno stanovanj in kakšni ciljni skupini so namenjena?

Z javnim razpisom za prodajo z dne 17.5.2017 Stanovanjski sklad RS zaključuje večletno gradnjo soseske Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani s skupno 539 stanovanji za trg. V prodaji je tako še zadnji paket 82 stanovanj, katerih zasnova in materiali se bistveno razlikujejo od prejšnjih razpisov prodaje stanovanj v tej soseski, preko katere je nov dom našlo 457 novih lastnikov stanovanj. Stanovanja in hiše, ki so v tokratni ponudbi, predvidoma zadnji za prodajo, so nadstandardna in so bila sprojektirana skladno z občinskim prostorskim načrtom. Cena stanovanj in vrstnih hiš v funkcionalni enoti F3 in F6 je določena za vsako stanovanje oziroma hišo posebej na podlagi investicijske – stroškovne vrednosti, pri čemer končna vrednost upošteva vrsto in površino posameznih delov stanovanj, specificiranih v komercialnih skicah ter hkrati lego in velikost stanovanj. Inovativni koncepti in tlorisi stanovanj z vgrajenimi kakovostnimi materiali in tehnologijami omogočajo sodoben način bivanja, ki bo pritegnil predvsem zahtevnejše mlajše in starejše kupce. Za primer večjega interesa so oblikovane prednostne kategorije: mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, funkcionalno ovirane osebe in mlade osebe.

Kakšne so potrebe Slovencev po stanovanjih? Ali je na trgu dovolj dostopnih stanovanj za mlade družine?

Sklad si prizadeva s svojim delovanjem pomembneje vplivati na slovenski nepremičninski trg in vlaga vse svoje napore za realizacijo dejavnosti, predvidenih po zakonih in zagotavljanje vseh pravic državljanom, s čimer bi jim bilo olajšano reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj. Pri tem je v zadnjem obdobju glede na prejete usmeritve, Sklad pri oblikovanju razpisov (prodaja in najem) prednostno obravnaval mlade družine, ki prvič rešuje stanovanjsko vprašanje in so na trgu najranljivejša skupina. Preko objavljenih razpisov za prodajo in najem je bilo rešeno stanovanjsko vprašanje številnim družinam in posameznikom. Usmeritev nove stanovanjske politike narekuje Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Za potrebe uspešne realizacije pa je nujno potrebna pravočasna in ustrezna sprememba stanovanjske in druge relevantne zakonodaje. Iz naših izkušenj izhaja, da je cenovno ugodnih in primernih stanovanj, tako za nakup kot najem, premalo, zaradi česar je Sklad okrepil sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za stanovanjske zadeve in drugimi deležniki na področju priprave sprememb stanovanjske zakonodaje in razvoju novih instrumentov in ukrepov.

Primer: mlada štiri članska družina išče stanovanje. Vsak od staršev zasluži okoli 1000€ neto na mesec, oba imata univerzitetno izobrazbo. Kako prideta do primernega stanovanja v Ljubljani?

V konkretnem primeru (mlade) družine je več možnosti načina reševanja stanovanjskega vprašanja. Glede na skromno predstavljena izhodišča kot so le dohodek, primernost stanovanja glede na število članov družine ter predvsem pogojevanje bivanja izključno v Ljubljani, je vsekakor priporočljiv najem stanovanja za nedoločen čas. Končna odločitev o načinu reševanja stanovanjskega vprašanja tako posameznika kot družine pa je vsekakor odvisna od želja, zmožnosti in prioritet, pri čemer želi Sklad spremeniti miselnost in s tem spodbujati k večji fleksibilnosti ter z njo povezano mobilnostjo, ki omogoča večji nabor možnosti rešitve stanovanjskega vprašanja posameznika, mladih in družine v določenem življenjskem obdobju. Vizija Sklada je postati učinkovita nacionalna finančno-nepremičninska institucija z vzpostavljenim sistemom produktov za zagotavljanje raznovrstne stanovanjske oskrbe, ki bo znotraj teh ponujala ustrezne ukrepe in instrumente z lastnim, državnim in tujim financiranjem ter obenem izvrševala tudi vlogo glavnega izvajalca in nosilca stanovanjske politike države. Cilji Sklada izhajajo iz potrebe po uravnoteženju ponudbe stanovanj na trgu, zagotavljanju lažje dostopnosti do stanovanj, prenavljanju stanovanj v smislu modernih bivanjskih in okoljskih trendov ter spodbujanju prebivalcev k večji stanovanjski mobilnosti.

Kakšna stanovanja načrtuje SSRS v prihodnje? Koliko stanovanj in kdaj?

Stanovanjski sklad RS ima kot vodilni izvajalec Nacionalnega stanovanjskega programa 2015 – 2025 v načrtu številne naloge od pilotnih projektov za mlade, starejše in druge ranljive skupine prebivalstva pa do zagotavljanja novih najemnih stanovanj na lokacijah, kjer je izkazana potreba lokalnih skupnosti. Pri pilotnih projektih se bodo preizkušale različne oblike bivanja mladih od skupinskega najema do stanovanjskih skupnosti in zadrug, za starejše pa poleg varovanih stanovanj predvidevamo več različnih možnosti za dnevno bivanje v okviru obstoječih institucij. Veliko si obetamo tudi od nove stanovanjske zakonodaje, ki bo omogočila izvedbo Javne najemne službe v obliki posredovanja oziroma dolgoročnega najema razpoložljivih lastniških stanovanj.

Na področju izgradnje javnih najemnih stanovanj ima SSRS do leta 2020 odprt program za lokalne skupnosti in mestne stanovanjske sklade, s katerim želi pokriti celoten teritorij Slovenije s skupaj do 500 javnih najemnih stanovanj. Nadaljujemo tudi z lastnimi projekti gradnje najemnih stanovanj v Ljubljani na Brdu in ostalih zemljiščih SSRS po Sloveniji. Sklad je v fazi zaključevanja projekta Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani s 102 najemnima stanovanjema, naslednje leto predvidevamo začetek gradnje Novega Brda z okvirno 500 stanovanji, v Mariboru 200 – 300 stanovanj in v Kranju 100 -200 stanovanj.

Odgovarjala je: Urška Novak

 

Vprašanja smo SSRS zastavili 19.5, danes (23.5.2017) pa smo na uredništvo revije Outsider prejeli odgovore.

 

V Outsider #05 (pomlad 2016) smo objavili intervju z dekleva gregorič arhitekti in predstavili opečne bloke F4 soseske Zeleni gaj na Brdu.

V Outsider #09 (pomlad 2017) smo objavili bloke F5 soseske Zeleni gaj na Brdu avtorjev Multiplan arhitekti.

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM ZA OBDOBJE MED 2015 IN 2025

https://outsider.si/kontakt/

Mailchimp brez napisa

Povezani članki